11 травня 2013

Семінари з МП, ЗПУ, ДКС. Тема 7


Семінари з МП, ЗПУ, ДКС(курси професора Тодорова) Тема 7

Міжнародне публічне право. Особлива частина.
Тема 7. Міжнародно-правовий режим Антарктиди, Антарктики та Арктики


1.     Правовий режим Антарктики та Атрактиди. Вашингтонський Договір 1959 р.
2.     Правовий режим Арктики.
Лукашук И.И.: Международное право. Особенная часть.М.: БЕК, 1997.
Договор о безъядерной зоне южной части тихого океана .1985 г «Действующее международное право в 3 т.», М, МНИМП ,1996г.,т.2,
Договор об Антарктике 1959 г., Ст.4., Ведомости Верховного Совета СССР, №31,1961 г.,
Конвенция о сохранении тюленей Антарктики, «Сборник действующих договоров, соглашений и конвенций, заключенных СССР» вып. XXXI V, М. 1980 г,
Международная конвенция по регулировании китобойного промысла 1946 г.. Ведомости Верховного Совета ССР, №16, 1949 г.,

Баймуратов Міжнародне право. – Харків, 2001.
Дмитрієв А.І.,  Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне
право. – К., 2003.
Тодоров И.Я. Международное право и международные отношения в вопросах и ответах. – Донецк, 1998.


Зовнішня політика України
Тема 7. Проблеми національної безпеки і зовнішня політика України: теоретичний і практичний вимір
1.     Поняття національної безпеки
2.     Об'єкти та суб'єкти забезпечення національної безпеки
3.     Принципи забезпечення національної безпеки
4.     Пріоритети національних інтересів
5.     Загрози національним інтересам і національній безпеці України
6.     Основні напрями державної політики з питань національної безпеки

Джерела:
Про основи національної безпеки України , З А К О Н   У К Р А Ї Н И від 19.06.2003 // Відомості Верховної Ради. 2003. (або www.rada.gov.ua)
Стратегія національної безпеки України. Нова редакція. Указ Перезидента України від 8 червня 2012 р.  (www.president.gov.ua)
Военнна доктрина України. Нова редакція. Указ Перезидента України від 8 червня 2012 р.  (www.president.gov.ua)
Зовнішня політика України: Матеріали парлам. слухань, 19 листоп. 2003 р. / Комітет Верховної Ради України у закордонних справах; Ін-т міжнародних досліджень процесів інтеграції та глобалізації. - К.: ЦТІ "Е та Е", 2004. - 198 с.

Література:
 1. Базив Д. Геополитическая стратегия Украины / Ин-т государства и права им. В.М. В.М. Корецького НАН Украины. - К., 2000. - 192 с.
 2. Білорус О. Глобалізація і національна стратегія України. - К.: Батьківщина, 2001. - 300 с.
 3. Бодрук О.С. Структури воєнної безпеки: національний та міжнародний аспекти: Моногр. / Рада нац. безпеки і оборони. - К., 2001. - 300 с.
 4. Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. - К.: РІЦ УАННП, 1997. - 688 с.
 5. Глобалізація і безпека розвитку: Моногр. / Кер. авт. кол. О.Г. Білорус; Ін-т світової екон. і міжнар. відносин НАН України. - К.: КНЕУ, 2001. - 733с
 6. Глобальные трансформации и стратегии развития / Рук. авт. кол. О.Г. Белорус; Ин-т мировой экономики и межд. отношений НАН Украины. - К.: Орияне, 2000. - 424 с.
 7. Стратегічні інтереси України в країнах Чорноморського регіону та проблеми національної безпеки: Монографія / Нац. ін-т стратегіних досліджень / За ред. Б.О. Парахонського. - К.: НІСД, 2001. - 134 с. - (Зовнішньополітичні стратегія; Вип. 7)
 8. Україна 2000 і далі: геополітичні пріоритети та сценарії розвитку: Моногр. - К.: НІСД, 1999. - 384 с.
 9. Цілі Розвитку Тисячоліття. Україна / М-во економ. та з питань європейської інтеграції України. - К., 2003. - 24 с.
 10. Шевченко В. Концепція національних інтересів України / В.Шевченко, М.Іващенко. - К.: Слов"янський світ, 1996. - 63 с.
 11. Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ століття. - К.: Дух і Літера, 2003. - 578 с.


Дипломатична та консульська служба

Тема 7.  Місце дипломатичного листування в дипломатичній практиці.

1.     Види дипломатичних документів. Особиста нота і вербальна нота.
Памятна записка.. Меморундум. Приватні листи напівофіційного характера.
Особисті послання. Телеграми.

2.     Заяви та виступи керівників держав на міжнародних конференціях та
в міжнародних організаціях.


Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990.
Бовин А.Е. Записки ненастоящего посла: Из дневника. - М.: Захаров, 2001.- 815 с.
Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
Мадісон В.В., Шахов В.А. Політологія міжнародних відносин. - К.:Либідь, 1997.
Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. – К., 2001.
Дюрозель Ж-Б Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.
Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М., 1977.
Камбон Ж. Дипломат. – К., 1997.
Киссинджер Г. Дипломатия. Пер с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М., Ладомир, 1997. – 848 с.
Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. - М., 1993.
Кулик О., Сардачук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України. – Львів, 2000. – 172 с.
Левин Д.Б. Дипломатия. Ее сущность, методы и формы. – М., 1962.           
Никольсон Г. Дипломатия. К., 2001.
Мутагиров Д.З. Международные политические институты: актуальные проблемы истории и теории: Учебное пособие. - М.: "Логос", 2009. - 384 с.
Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006.
Селянининов О.П. Тетради по истории дипломатической службы государств (возникновение и развитие). – М., 1995.         
Федоров Л. Дипломат и консул. – М., 1965.