19 травня 2013

Семінари з МП, ЗПУ, ДКС. Тема 8Міжнародне публічне право.
Перший курс. Семінар 8
 Семінари з МП, ЗПУ, ДКС(курси професора Тодорова) Тема 8


Міжнародне економічне право в системі міжнародного права.
1.     Джерела міжнародного економічного права.
2.     Характеристика принципів міжнародного економічного права.
3.     Міжнародні економічні організації як суб’єкт міжнародних економічних відносин.

Международное публичное право. Сборник документов . Т. 1. - М. - 1996.              Антонович М. Міжнародне право : навч. посіб. – К. : Юрінком Інтер, 2011. – 384 с. 
Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. - К. - 1992.         
Лукашук И.И. Международное право. Особенная часть : учеб. для студ.юрид.фак. и вузов. – М. : Волтерс Клувер(Wolters Kluwer), 2010. – 544 с.
Наше глобальное соседство/доклад комиссии по глобальному управлению и сотрудничеству. - М., 1996.

Международные организации системы ООН. - М., 1990.
Авдокушин Е.Ф. Международные экономические отношения. - М., 1996.
Альтшулер А.Б. Международное валютное право. - М. - 1984.                       
Богуславский М.М. Международное экономическое право. - М. - 1986.                   
Буглай В.Б., Ливенцов Н.Н. Международные экономические отношения. - М.,  1996.
Зыкин И.С. Обычаи и обыкновения в международной торговле. Понятие. Применение. - М. - 1983.                                                                                             
Опришко В.Ф.Міжнародне економічне право. - К. -Либідь - 1995.
Шатров В.П. Международное экономическое право. - М. - 1990.
Зенкин И.В. Право Всемирной Торговой Организации: Учеб. пособие. - М.: "Международные отношения", 2003. - 248 с.


Зовнішня політика України Тема 8.
Україно-російські відносини. Відносини з країнами СНД
1.     Формування договірно-правової бази відносин з Росією та іншими країнами СНД. Проблеми Чорноморського флоту, Криму,  правонаступництва.
2.     Великий договір з Росією 1997 року і його ратифікація. Договір про кордон. Криза навколо о.Тузла.
3.     Особливості стратегічного партнерства України з Російською Федерацією.


  1. Зовнішня політика України-2011: стратегічні оцінки, прогнози та пріоритети. За ред. Г.М.Перепелиці.-  К.: Стилос, 2012.- 312 с.
  2. Зовнішня політика України в умовах глобалізації 1991 - 2003: Анотована історична хроніка міжнародних відносин. - К.: Генеза, 2004. - 614 с.
  3. Нариси з історії дипломатії України /Під ред. В. А. Смолія. - К.: Альтернативи, 2001. - 736 с.
  4. Овсій І.О. Зовнішня політика України: (від давніх часів до 1944 року): Навч. посіб. - Вид. 2-е, стер. - К.: Либідь, 2002. - 238 с.
  5. Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України.- К.: Кондор, 2011. - 290 с.
Асиметрія міжнародних відносин. - Перепелиця Г.М. та ін. – Київ: Стилос. – 2005. – 555 с.
Бжезінський 3. Україна у геостратегічному контексті. — К.: КМА, 2006. — 102 с.
Гальчинський А.С. Україна - на перехресті геополітичних інтересів. - К.: Знання України, 2002. - 180с.
Зленко А. М. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін.  – Харків: Фоліо, 2003.- 559 с.
Перепелиця Г.М. Генезис конфліктів на посткомуністичному просторі Європи / НІСД. - К.: Стилос, 2003 - 256с.
Рябчук М. Від Малоросії до України: парадокси запізнілого націєтворення.- К.: Критика, 2000.- 328 с. 
Рябчук М. Дві України: реальні межі, віртуальні війни. – К.: Критика, 2003.- 357 с.
Україна та Росія: як зміцнити фундамент стратегічного партнерства. Ред. Ю.Левенець.- К.: Знання України, 2008.- 320 с.
Чекаленко Л.Д. Зовнішня політика України.- К.:Либідь, 2006.- 710 с.


Ватанабе К., Лайн Р.,Телбот С. Взаимодействие с Россией. Следующая фаза.- М.: МШПИ, 2007.- 256 с.
Галенович Ю.М. Россия-Китай-Америка. От соперничества к гармонии интересов. – М.: Русская панорама. – 2006. – 575 с.
Кір'яков П.О. Стратегічний вибір Росії в контексті проблем національної безпеки України /90-ті роки ХХ ст./. - К.: Наукова думка, 2004. - 238с.
Переваги співпраці з НАТО для України та Росії. -  К.: Інститут Світової політики, 2011.

Дипломатична та консульсьва служба ІІІ курс
Тема 8 Багатостороння дипломатія
1.     Місце міжнародних організацій в дипломатії.
2.     Міжнародна конференція як тимчасовий колективний орган первісних акторів міжнародних відносин.
Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба: навч. посібник для студентів гуманіст. спец. вузів.- К.: Либідь, 2001.- 252с.
Дипломатический словарь. - В 3-х тт.- М. - 1985. 1986.
Дипломатия и дипломаты на пороге ХХІ века: новые вызовы: Материалы междунар. науч.- практ. конф.: (27-28 сент. 1999).- М., 1999.
Репецький В. Дипломатичне і консульське право. Львів: ВАТ „Бібльос”, 2002. – 352 с.
Ашавский Б.М. Межправительственные конференции. – М., 1980.
Богданов О.В. Штаб-квартира ООН в США. – М., 1976.
Бруз В.С. Українська дипломатія в ООН // Дип. акад. України. Наук. вісн. - К., 1998. - Вип. 1. - С. 100-103.
Митфанов М.В. Служащие международных организаций. – М., 1981.
Самойленко В.В. Дипломатическая служба : учеб. пособие. – М. : Норма : ИНФРА- М, 2011. – 320 с..