17 грудня 2012

Терміново! - Інформація щодо публікацій з полічних наук

Запрошуємо Вас до друку у Науковому журналі Філософія та політологія в контексті сучасної культури. – Випуск 4.

Видання є фаховим з філософських та політичних наук, згідно постанови президії ВАК України від 14.10.2009 р. № 1-05/4.

Остання дата подання статей до розгляду – 25 грудня 2012 року. Журнал буде підписано до друку груднем 2012 року, надруковано та розіслано – до 15 лютого 2012 року.
1.Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності наступним вимогам
Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Стаття подається українською або іншими мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows електронною поштою за адресою visnukDNU@i.ua;
3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою;
4. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Анотації російською та українською мовою повинні мати обсяг не менше 300 знаків кожна і містити:
– прізвище, ініціали автора;
– назву статті;
– текст анотації;
– перелік ключових слів.
Матеріал в анотації викладають стисло і точно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів. Необхідно вживати стандартизовану термінологію, а не маловідомі терміни і символи. Без вживання слів «У статті …» або «Стаття присвячена …».
Анотація англійською мовою повинна мати обсяг не менше 2000 знаків і містити:
– прізвище, ініціали автора;
– назву статті;
– текст анотації який включає мету статті, її основні висновки;
– перелік ключових слів.
5. Мінімальний обсяг статі - 20 000 знаків з пробілами (без врахування анотацій та списку літератури)
6. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм.Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».
7. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком Список використаних джерел і виконується мовою оригіналу.

Розташування структурних елементів статті

 УДК                                                                        Прізвище І.Б.
 Назва статті
Анотація українською з переліком ключових слів
Текст статті
Список використаних джерел
ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів
ПІБ, назва статті, анотація англійською з переліком ключових слів
 8. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк.258, 231 зв]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою.
9. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.
10. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні матеріали без пояснення причин. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
11. У разі передруку посилання на Науковий журнал «Філософія та політологія в контексті сучасної культури» обов’язкове.
12.Збірник регулярно розсилається у бібліотеки за переліком, встановленим МОНмолодьспорту України.
Адреса редакції: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд. 716
З організаційних питань звертатися до: відповідального секретаря Пащенко Віктора Івановича
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактний телефон:  066-7041442

Автори статей сплачують Редакційний внесок, який складає – 250 грн. В разі якщо обсяг статті перевищує 12 сторінок (24000 знаків) (без врахування анотацій та списку літератури) доплата складає 25 гривень за кожну сторінку (2000 знаків)
Кожен з авторів отримує поштою один екземпляр видання. У випадку, якщо потрібна більша кількість екземплярів, необхідно заздалегідь попередити редакцію та сплатити вартість додаткових екземплярів.
Автори статей, на підтвердження сплати Редакційного внеску, повинні відправити на адресу електронної пошти visnukDNU@i.ua: відскановану або сфотографовану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.
Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885017580496

Уважаемые коллеги!

Приглашаем Вас к печати в Научном журнале Философия и политология в контексте современной культуры. - Выпуск 4.
Издание является профессиональным из философских и политических наук, согласно постановлению президиума ВАК Украины от 14.10.2009 г. № 1-05/4.
Последняя дата подачи статей к рассмотрению - 25 декабря 2012 года. Журнал будет направлен к печати декабрем 2012 года, напечатан и разослан - до 15 февраля 2012 года.
1.Редакция принимает к печати статьи исключительно при условии их соответствия следующим требованиям
Научные статьи должны содержать такие необходимые элементы:
- Постановка проблемы в общем виде и связь с важными научными или практическими задачами;
- Анализ последних исследований и публикаций, в которых положено начало решению данной проблемы и на которые опирается автор, выделение нерешенных ранее частей общей проблемы, которым посвящается статья;
- Формулировка целей статьи (постановка задачи);
- Изложение основного материала исследования с полным обоснованием полученных научных результатов;
- Вывод из этого исследования и перспективы дальнейших исследований в данном направлении.
2. Статья подается на украинском или другом языке в электронном варианте в виде файла, который выполнен в текстовом редакторе MS Word for Windows электронной почтой по адресу visnukDNU@i.ua;
3. Статьи, авторы которых не имеют научной степени, сопровождаются рецензией доктора наук по специальности публикации или выпиской из протокола заседания кафедры (отдела) о рекомендации статьи к печати. Рецензия или выписка из протокола подается в отсканированном виде по электронной почте;
4. Текст статьи должен сопровождаться шифром УДК и тремя аннотациями (на украинском, русаком и английском). Аннотации на русском и украинском языке должны иметь объем не менее 300 знаков каждая и содержать:
- Фамилия, инициалы автора;
- Название статьи;
- Текст аннотации;
- Перечень ключевых слов.
Материал, излагаемый в аннотации, должен быть кратким и точным с использованием синтаксических конструкций, присущих языку деловых документов, избегая сложных грамматических оборотов. Необходимо принимать стандартизированную терминологию, а не малоизвестные термины и символы. Без употребления слов «В статье ...» или «Статья посвящена ...».
Аннотация на английском языке должна иметь объем не менее 2000 знаков и содержать:
- Фамилия, инициалы автора;
- Название статьи;
- Текст аннотации который включает цель статьи, ее основные выводы;
- Перечень ключевых слов.
5. Минимальный объем статьи - 20 000 знаков с пробелами (без учета аннотаций и списка литературы)
6. Требования для оформления текста: все поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегль 14, интервал - 1,5; абзацный отступ - 10 мм. Рисункы и таблицы оформляются согласно ГОСТу. Относительно символов. В тексте необходимо использовать только лапки такого образца: «», дефис - это короткое тире «-». Не нужно ставить лишние пробелы, особенно перед квадратными или круглыми скобками, а также в них. Для предотвращения используйте функцию «Непечатаемые знаки».
7. Перечень литературных источников располагается по алфавиту или в порядке их использования после текста статьи с подзаголовком Список использованных источников и выполняется на языке оригинала.

Расположение структурных элементов статьи

 УДК                                                                      Фамилия И.О.
                                   Название статьи
                Аннотация на украинском с перечнем ключевых слов
                                    Текст статьи
                             Список исполозанных источников
ФИО, название статьи, аннотация на русском с перечнем ключевых слов
ФИО, название статьи, аннотация на английском с перечнем ключевых слов

 8. Ссылки на литературу в тексте подаются по следующему образцу: [7, с.123], где 7 - номер источника по списку, 123 - страница. Ссылка на несколько источников одновременно подаются следующим образом: [1, 4, 8] или [2, с.32, 9, с.48, 11, с.257]. Ссылки на архивные источники - [15, арк.258, 231 н]. Упомянутые в тексте ученые, исследователи называются по алфавиту.
9. Статья обязательно сопровождается авторской справкой с указанием фамилии, имени, отчества (полностью); ученой степени, звания, должности, места работы; почтового индекса, домашнего адреса и телефонов, адреса электронной почты.
10. Ответственность за содержание, точность представленных фактов, цитат, цифр и фамилий несут авторы материалов. Редакция материалы не рецензирует и не возвращает. В статью могут быть внесены изменения редакционного характера без согласия автора. Редакционная коллегия оставляет за собой право отклонить некачественные материалы без объяснения причин. Редколлегия может не разделять мировоззренческих убеждений авторов.
11. При перепечатке ссылка на Журнал «Философия и политология в контексте современной культуры» обязательна.
12.Сборник регулярно рассылается в библиотеки по перечню, установленному МОНмолодьспорту Украини.
Адрес редакции: 49010, г. Днепропетровск, пр. Гагарина, 72, ауд. 716
По организационным вопросам обращаться к ответственному секретарю Пащенко Виктору Ивановичу
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактный телефон:  066-7041442

Авторы статей платят Редакционный взнос, который составляет - 1000 рублей. В случае если объем статьи превышает 12 страниц (24000 знаков) (без учета аннотаций и списка литературы) доплата составляет 100 рублей за каждую страницу (2000 знаков)
Каждый из авторов получает по почте один экземпляр издания. В случае, если требуется большее количество экземпляров, необходимо заранее предупредить редакцию и оплатить стоимость дополнительных экземпляров.
Авторы статей, в подтверждение уплаты Редакционного взноса, должны отправить на адрес электронной почты visnukDNU@i.ua: отсканированную или сфотографированную электронную копию чека о переводе организационного взноса.

Перевод редакционного сбора можно осуществить по платежной  системе "Блиц" Сбербанка России. Ее услугами можно воспользоваться в любом отделении Сбербанка и она требует минимум формальностей и информации - только ФИО получателя: Пащенко Виктор Иванович и возможно уточнение нахождения адресата - Днепропетровск, Украина