28 жовтня 2013

До уваги шановних колег та колежанок, конференція в Інституті Всесвітньої історії НАНУ

дЕРЖАВНА УСТАНОВА «іНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ
Національної академії Наук  уКРАЇНИ»

ВЕЛЬМИПОВАЖНІ КОЛЕГИ!

З А П Р О Ш У Є М О   В А С

до участі у Міжнародній науковій конференції

«Суспільно-політична модернізація в країнах світу
та її демократичний потенціал»,

яка відбудеться 13 листопада 2013 року


НАПРЯМИ РОБОТИ КОНФЕРЕНЦІЇ:

1.      Теорії суспільно-політичної модернізації: сучасний стан та проблеми розвитку.
2.      Критерії успіху та особливості модернізації: досвід суспільно-політичного транзиту в посткомуністичних країнах.
3.      Цивілізаційно-культурні детермінанти та регіональні моделі суспільно-політичної модернізації.
4.      Демократичні та авторитарні інструменти в процесі суспільно-політичної модернізації перехідних суспільств: динаміка співвідношення.
5.      Демократія та соціально-економічний розвиток: проблема конвергенції в контексті Новітньої історії.

Мова проведення: українська, російська, англійська, німецька

Місце проведення:

дЕРЖАВНА УСТАНОВА «іНСТИТУТ ВСЕСВІТНЬОЇ ІСТОРІЇ нан уКРАЇНИ»

м. Київ, вул. М. Грушевського, 4

Початок роботи: 10-00                                                       Початок реєстрації: 9-00

Заявки на участь у конференції надсилати до 1 листопада 2013 р., за адресою ist.confer@gmail.com (зразок заявки додається).
За результатами роботи конференції планується видання збірника наукових статей (орієнтовний час виходу – березень 2014 р.). Тексти статей надсилати до 30 листопада 2013 р., за адресою ist.confer@gmail.com (інформація щодо оформлення та оплати статей додається).
Організаційний внесок складає 50 гривень (включає організаційні витрати на проведення конференції, видання програми конференції, її пересилання заочним учасникам, витрати на каву-брейк). Організаційний внесок сплачується поштовим переказом: 02081, м. Київ, поштове відділення Київ-81 (вул. Здолбунівська, 1), «до запитання Бессоновій Марині Миколаївні».
Заявки на участь у конференції та відскановану копію переказу організаційного внеску відправляти на адресу електронної пошти: ist.confer@gmail.com.
Оргкомітет не забезпечує проживання та харчування учасників конференції. Вартість проїзду та проживання оплачуються учасниками самостійно.

Інформація за тел.: 044-279-06-29
Контактні особи з питань організації конференції:
097-730-32-11 Бессонова Марина Миколаївна,
044-279-06-29 Калінічева Галина Іванівна, Солошенко Вікторія Віталіївна

ЗАЯВКА
на участь у Міжнародній науковій конференції

«Суспільно-політична модернізація в країнах світу
та її демократичний потенціал»,

13 листопада 2013 року

Прізвище, ім’я , по батькові


Науковий ступінь


Вчене звання


Місце роботи/аспірантури
(повна назва організації)

Посада


Рік навчання
(для здобувачів та аспірантів)

Адреса для листування


Контактний телефон (факс),
e-mail

Форма участі
(очна/заочна з публікацією
очна/заочна без публікації)

Назва запланованого напряму (секції)


Повна назва доповіді


Коротка анотація доповіді
(не більше 600 знаків, з урахуванням пробілів)


Потреба в технічних засобах (ПК, мультимедіапроектор, інше).Заповнену заявку та відскановану копію квитанції про переказ оргвнеску на суму 50 грн. надіслати за адресою ist.confer@gmail.com до 1 листопада 2013 р.

Тема повідомлення: «Заявка на конференцію 13 листопада 2013, прізвище автора». Файл із заявкою називати прізвищем автора, латиницею (наприклад: «Ivanenko-zajavka») (форму заявки можна скопіювати).
.


ВИМОГИ ЩОДО ОФОРМЛЕННЯ СТАТЕЙ
до збірника матеріалів міжнародної наукової конференції 13 листопада 2013 року

«Суспільно-політична модернізація в країнах світу
та її демократичний потенціал»

Тексти статей (з УДК, анотацією та ключовими словами українською, російською та англійською мовами) слід оформляти відповідно до вимог, що висуваються до статей при поданні до фахових видань.

Наукові статті мають містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.

Редакційна колегія залишає за собою право не приймати до розгляду і друку статті, якість та зміст яких не відповідають вимогам оформлення та напрямам роботи конференції.

Тексти статей надсилати за адресою: ist.confer@gmail.com. Тема повідомлення: «Стаття на конференцію 13 листопада 2013, прізвище автора». Файл із текстом статті називати прізвищем автора, латиницею (наприклад:  «Ivanenko-stattya»).

Після розгляду статті редакційною колегією автор отримає повідомлення про включення її до збірника чи відмову у публікації. В разі прийняття статті до друку здійснюється оплата за публікацію із розрахунку: 1 повна чи неповна сторінка – 15 грн., включно із самим текстом статті, списком літератури та анотаціями. Термін оплати – 5 днів після отримання відповіді оргкомітету. Підтвердженням оплати є відсканована/сфотографована квитанція про оплату, яку слід надсилати на адресу оргкомітету конференції:  ist.confer@gmail.com
Реквізити для оплати публікацій будуть вказані додатково у процесі листування.

Мова статті: українська, російська, англійська.

Технічні вимоги:
Текст у форматі  doc.
Основний текст – шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5. Текст анотацій, ключових слів, списку джерел та літератури, відомостей про автора – 12 кегль, міжрядковий інтервал – 1.
Параметри сторінки: верхнє, нижнє, праве поля – по 2 см; ліве поле – 3 см.
Абзац – відступ 1,25.
Обсяг статті – до 20 000 знаків (до 0,5 д.а.).
Лапки у тексті «», коротке тире «–».

Статті аспірантів та здобувачів приймаються лише за наявності відгуку наукового керівника.


Порядок оформлення публікації:
1) у першому рядку ліворуч вказують індекс УДК;
2) нижче через 1 інтервал праворуч: прізвище, ініціали;
нижче через 1 інтервал назва статті великими літерами по центру;
3) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова укр. мовою, кегль 12;
4) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова рос. мовою, кегль 12;
5) нижче через 1 інтервал курсивом по ширині (абзац – через 1,25) текст анотації та ключові слова англ. мовою, кегль 12;
6) нижче через 1 інтервал по ширині – текст (абзац – відступ 1,25);
7) нижче, після тексту статті, через 1 інтервал (14 кегль, 1,5 міжрядковий інтервал) по ширині напівжирним «Використані джерела та література» 12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1, в алфавітному порядку, нумерація списку ручна, посилання у тексті у квадратних дужках [3, с. 5], де перша цифра – порядковий номер у списку літератури, друга – номер сторінки.
8) нижче, через 1 інтервал (12 кеглем, міжрядковий інтервал – 1) «Відомості про автора»: Прізвище, ім’я, по-батькові, науковий ступінь, вчене звання, посада та місце роботи.

Для здобувачів та аспірантів – прізвище, ім’я, по-батькові наукового керівника.

Оформлення бібліографії – згідно з вимогами ДСТУ ГОСТ 7.1:2006.
Інформація про оформлення бібліографії:  Бібліографічний запис. Загальні вимоги та правила складання : (з метод. рекомендацій з впровадження / укл.: Галевич О. К., Штогрин І. М. – Львів, 2008) або за посиланням: http://journ.univ.kiev.ua/docs/Prikladi%20oforml%5B1%5D.pdfТекст статті надсилати за адресою
 до 30 листопада 2013 р.