28 квітня 2013

Плани семінарів № 6 з МП, ЗПУ, ДКСПлани семінарів № 6 з МП, ЗПУ, ДКС
(курси професора Тодорова)
Міжнародне право
І курс
денне відділення
Тема 6. Відповідальність в міжнародному праві
1. Поняття міжнародно-правової відповідальності
2. Підстави виникнення міжнародно-правової відповідальності суб`єктів міжнародного права
3. Класифікація міжнародних правопорушень
4. Види і форми міжнародно-правової відповідальності держав
5. Обставини, що виключають міжнародно-правову відповідальность держав
6. Міжнародно-правова відповідальность міжнародних організацій
7. Міжнародна кримінальна віповідальність фізичних осіб
ЛІТЕРАТУРА
Аречага Э. Современное международное право. - М., 1983.
Броунли Я. Международное право. В 2 т. Т. 2. - М., 1977.
Василенко В.А. Ответственность государств за международные пра­вонарушения. - К, 1976.
ДмитрієвІ., МацкоА., Муравйов В. Міжнародне публічне право. – К., 2003.
Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. - М., 1975.
Курс международного права. В 7 т. Т. 3. - М., 1990.
Лукашук И.И. Международное право. - М., 1996.
Манийчук Ю.В. Последствия международного правонарушения. - К., 1987.            
Мазов В.А. Ответственность в международном праве. - М., 1979.
Міжнародне публічне право: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.М. Репецького. — К.: Знання, 2011. — 437 с.
Раскалеб С.Б. Объективная ответственность государств в междуна­родном праве. - К, 1985.
Тункин Г.И. Теория международного права. - М., 1970.
Ушаков Н.А. Основания международной ответственности государств. - М., 1983.
Черниченко С.В. Международное право. Современные теоритические проблемы. - М., 1993.     
© Ihor Todorov, 2013.

Зовнішня політика України. 2 курс. Тема 6.
СТАНОВЛЕННЯ ВЗАЄМИН УКРАЇНИ З МІЖНАРОДНИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ
1.       Співробітництво України з ООН та іншими універсальними міжнародними організаціями
2.       Відносини України з ОБСЄ, Радою Європи
3.       Співробітництво України з ЄС
4.       Співпраця України з НАТО
5.       Участь України в ЦЄІ та ОЧЕС
6.       Відносини України в СНД, ГУУАМ, ЄЕП
Джерела:
Міжнародно-правові акти України // Правові джерела України. - 1994. - № 5.
Хартия об особом партнерстве между Украиной и Организацией Североатлантического договора.  // Голос Украины. - 1997. - 11 июля.
Зовнішня політика України: Матеріали парлам. слухань, 19 листоп. 2003 р. / Комітет Верховної Ради України у закордонних справах; Ін-т міжнародних досліджень процесів інтеграції та глобалізації. - К.: ЦТІ "Е та Е", 2004. - 198 с. Угода про партнерство та співробітництво між Європейськими Співтовариствами та Україною від 16.06.94, ратифікована 10.11.94, ЗУ № 237/94 ВР
У К А З  ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ Про Програму інтеграції України до Європейського Союзу від 14.09.2000 
Послання Президента України "Європейський вибір. Концептуальні засади стратегії економічного та соціального розвитку України на 2002 - 2011 роки"
План дій Україна-НАТО прийнятий на Празькому саміті 25 листопада 2002 р.
Про Стратегію України щодо Організації Північноатлантичного договору (НАТО), затверджена указом президента 8 липня 2002 р.
Рекомендації парламентських  слухань “Про взаємовідносини та співробітництво України з НАТО” затверджені Верховною Радою України 21 листопада 2002 р.
Цільовий План Україна-НАТО на 2006 рік
Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. - Х.: Фолио, 2003. - 559 с.
Зовнішня політика України. Хрестоматія. Частина перша. Правові засади зовнішньої політики. Україна в багатосторонньому співробітництві /Тодоров І.Я.,Добров П.В., Теміров Ю.Т., Грідіна  І.М. – Донецьк. – 2002. – 487 с.;
Література:
Більш ніж сусіди. Розширений Європейський Союз та Україна – нові відносини. Аналітичний звіт. Варшава, 2004. – 106 с.
Дещинський Л.Є.Міжнародні відносини України: історія і сучасність. Л.: Вуид-во Нац. Ун-ту “Львівська політехніка”, 2001.
Кубієвич С. Організація з Безпеки і Співробітництва в Європі та Україна: міжнародне співробітництво у справі попередження конфліктів і забезпечення прав людини  // Вісник Львіського університету. Серія Міжнародні відносини. – 2004. – Вип. 14-С. 165-172; 
Лавров С. Независимые государства содружества в Объединенных Нациях. //Mеждународная жизнь. - 1997. - № 2.
Мармазов В.Є., Піляєв І.С. Україна в політико-правовому просторі Ради Європи: досвід і проблеми. – К.: Вентурі,1999. – 400с.;
Міжнародні зв’язки України: наукові пошуки і знахідки: Міжвід. зб.наук. пр. /НАН України. Ін-т історії. - К., 2001.
Піляєв І. С. Рада Європи в сучасному євроінтеграційному процесі. — К. : Видавничий дім "Юридична книга", 2003. — 436 с.
Тодоров І.Я. Україна на шляху до європейської та євроатлантичної спільноти. Монографія. -  Донецьк, 2006. – 268 с.
Україна і Європа (1990-2000 рр.): Анотована іст. хроніка /НАН України. Ін-т історії . - К., 2001. - Ч. 1: Україна в міжнародних відносинах з країнами Центральної та Південно-Східної Європи.   308 с.; Ч. 2: Україна в міжнародних відносинах з країнами-членами  Європейського Союзу. 123 с.
Україна-НАТО: майбутнє в руках минулого. - К.: Заповіт, 2004. - 176 с. - Укр., англ.
Україна на шляху до НАТО: через радикальні реформи до набуття членства / Національний ін-т стратегічних досліджень ; Фонд ім. Фрідріха Еберта. Представництво в Україні / Г.М. Перепелиця (ред.). — К. : Видавничий дім "Стилос", 2004. — 407 с. Хабран І. У рамках євроатлантичного партнерства //Політика і час. – 2003. - № 1.
Хоффманн Л., Мьоллерс Ф. Україна на шляху до Європи: Пер. - К.: Фенікс, 2001. - 343 с.
Шлях до НАТО: вимір безпеки. Лідери думок про євроатлантичну інтеграцію України /В.В.Бадрак, С.Г.Згурець, М.М.Самусь, О.О.Набоченко.  К.: 2006.
Щербак Ю. Україна: виклик і вибір. Перспективи України в глобалізованому світі ХХІ століття. - К.: Дух і Літера, 2003. - 578 с.
© Todorov Ihor, 2013
ДКС 3-й курс
Тема 6. ТОРГОВЕЛЬНО-ЕКОНОМІЧНА ДИПЛОМАТІЯ
1.      Історія зародження торговельних представництв.
2.      Структура, персонал і функції торговельних представництв.
3.      Привілеї та імунітети торговельних представництв.
4.      Статус торговельно-економічних підрозділівыдромісій в складі українських посольств за кордоном.
ЛІТЕРАТУРА:

Зовнішня політика України. Хрестоматія. Частина перша та частина друга. За ред.П.В.Доброва / Укл. Грідіна І.М.,  Добров П.В., Теміров Ю.Т., Тодоров І.Я. – Донецьк, 2002. 
Указ Президента України Про деякі питання представництва економічних інтересів України за кордоном від 10 квітня 2010 р.
 Вісник Київського університету. Міжнародні відносини. Вип. 6. - К., 1997.
Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. – К., 2001.
Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы дипломатической и консульской службы. – Минск, 2001.
Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М., 1977.
Камбон Ж. Дипломат. – К., 1997.
Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. - М., 1993.
Левин Д.Б. Дипломатия. Ее сущность, методы и формы. – М., 1962.     
Нарада дипломатичного корпусу України // Уряд. кур’єр. - 1997. - 19 лип. - С. 2
Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. – М., 2000.
Сандаровский К.К. Право внешних сношений. – К., 1986.
Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К., 2001.
Торговельні місії за кордоном: [Президент України підписав Указ "Про торговельно-економічну місію у складі дипломатичного представництва України за кордоном"] // Уряд. кур’єр. - 1994. - 17 трав. - С. 2.
Фельтхем Р.Дж.. Настольная книга дипломата. Минск, 2000.
Щетинин В.Д. Экономическая дипломатия. М.: Международные отношения, 2001.
© Todorov, 2013.