17 жовтня 2012

Українська державність: історія і сучасність - конференція

До уваги передусім студентів: Варто взяти участь! 

Наші колеги з Маріуполя традиційно проводять Всеукраїнську науково-практичну конференцію молодих вчених та студентів "Українська державність: історія і сучасність"


Маріупольський державний університет
Інститут історії України НАН України
Федерація грецьких товариств України
Маріупольське міське грецьке товариство
Маріупольський краєзнавчий музей

Інформаційний лист
Всеукраїнська науково-практична конференції молодих вчених та студентів

«УКРАЇНСЬКА ДЕРЖАВНІСТЬ: ІСТОРІЯ І СУЧАСНІСТЬ»
Запрошуємо Вас взяти участь у
Всеукраїнській науково-практичній конференції
Конференція відбудеться 23 листопада 2012 р.
у приміщенні історичного факультету МДУ
Напрямки роботи:

Ø                  Історія України: досвід державотворення.
Ø                  Історіографія та джерелознавство проблем української державності.
Ø                  Історичне краєзнавство.
Ø                  Історія грецьких сіл Приазов’я.
Ø                  Соціокультурний вимір української історії.
Ø                  Актуальні проблеми зовнішньої політики України.
Ø                  Основні тенденції міжнародних відносин.
Ø                  Україна в світовому інформаційно-комунікаційному просторі.

Робочі мови конференції: українська, російська, англійська, новогрецька
Тези будуть опубліковані в науковому збірнику до початку конференції

Вимоги до оформлення :

1.            Матеріали подаються на комп'ютерній дискеті 3,5А у форматі Microsoft Word разом із роздрукованим примірником.
2.            Розміри полів: ліве - 2 см, праве - 1 см, верхнє - 2 см, нижнє - 2 см. Шрифт – Times New Roman - 12.
3.            Інтервал – 1.
4.            Обсяг матеріалу - 2-3 ст.
5.            У центрі - назва; прізвище, ініціали автора подаються через інтервал після назви доповіді.
6.            Перелік літератури надається наприкінці матеріалу у порядку згадування. Посилання наводяться у тексті у квадратних дужках

Матеріали подаються за адресою: 87556, м. Маріуполь, пр. Будівельників, 129, МДУ, кафедра історичних дисциплін.
E-mail: ukr.derz.mdu@gmail.com
Контактний телефон: (0629) 34-62-00; 067-14-96-107

Термін подачі тез доповідей – до 25 жовтня 2012 р. включно
Персональне запрошення буде надіслано після отримання заявки та матеріалів.
Учасників конференції просимо заздалегідь повідомити про дату свого приїзду та необхідність поселення. Витрати на проїзд та проживання за рахунок учасників конференції. Орієнтовно організаційний внесок учасників конференції складе 90 грн.

ОРГКОМІТЕТ
ЗАЯВКА НА УЧАСТЬ
у роботі конференції

Прізвище, ім’я, по-батькові______________________________________________________

Спеціальність _________________________________________________________________

Курс _________________________________________________________________________

Університет __________________________________________________________________

Поштова адреса _______________________________________________________________

e-mail ________________________________________________________________________

Телефони _____________________________________________________________________


Назва доповіді ________________________________________________________________


Анотація _____________________________________________________________________Дата                                                                                                                               Підпис


МАРИУПОЛЬСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ
ИНСТИТУТ ИСТОРИИ УКРАИНЫ НАН УКРАИНЫ
ФЕДЕРАЦИЯ ГРЕЧЕСКИХ ОБЩЕСТВ|товарищества| УКРАИНЫ
Мариупольское городское греческое общество
Мариупольский краеведческий музей

Информационное письмо|лист|
приглашаем Вас принять участие в работе  Всеукраинской научно-практической конференции молодых ученых и студентов

"УКРАИНСКАЯ ГОСУДАРСТВЕННОСТЬ: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ "

Конференция состоится|произойдет| 23 ноября 2012 г. в помещении
исторического факультета МГУ
Направления работы:

Ø                  История Украины: опыт создания государства.
Ø                  Историография и источниковедение проблем украинской государственности.
Ø                  Региональное измерение украинской истории.
Ø                  Всемирная история.
Ø                  Социо-культурное измерение украинской истории.
Ø                  Актуальные проблемы внешней|наружной| политики Украины.
Ø                  Основные тенденции международных отношений на современном этапе.
Ø                  История греческих сел Приазовья.
Ø                  Украина в мировом информационно-коммуникационном пространстве.

Рабочие языки конференции: украинский, русский, английский, новогреческий.
Тезисы будут опубликованы в научном сборнике к|до| началу конференции.

Требования к оформлению :

  1. Материалы подаются|дают| на компьютерном диске| | в формате Microsoft| Word| вместе с распечатанным экземпляром. Обязательно посылать заявку на участие в конференции вместе с текстом доклада.
  2. Размеры полей: левое - 2 см, правое - 1 см, верхнее - 2 см, нижнее - 2 см. Шрифт – Times New Roman - 12.
  3. Интервал – 1.
  4. Объем материала - 2-3 стр.
  5. В центре - название; фамилия, инициалы автора, подаются|дают| через|из-за| интервал после названия доклада.
  6. Перечень|перечисление| литературы предоставляется в конце материала в порядке упоминания. Ссылки наводятся|приводят| в тексте в квадратных скобках.

Материалы высылаются по адресу: 87556; м. Мариуполь, пр. Строителей, 129, МГУ, кафедра исторических дисциплин.
E-mail: ukr.derz.mdu@gmail.com
Контактный телефон: (0629) 34-62-00.
Срок|термин| представления тезисов докладов – до 25 октября 2012 г. включительно.
Персональное приглашение будет отправлено по получении заявки и материалов|. Участников конференции просим предварительно|загодя| сообщить о дате своего приезда и необходимости поселения. Расходы на проезд и питание|проживание| за счет участников конференции.   
 ОРГКОМИТЕТ

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ
в работе конференции


Фамилия, имя, отчество_________________________________________________________


Специальность ________________________________________________________________


Курс _________________________________________________________________________
Университет __________________________________________________________________


Страна|страна-участница| область________________________________________________________________


Почтовый адрес _______________________________________________________________e-mail| ________________________________________________________________________


Телефоны ____________________________________________________________________Название доклада ______________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


Анотация_____________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________


_____________________________________________________________________________Дата                                                                                                                         Подпись