08 листопада 2012

Інформація про конференцію в Чорноморському держуніверситеті

У травні 2013 року відбудеться Міжнародна наукова конференція "Історія України другої половини ХХ століття в іноземній історіографії кінця ХХ – початку ХХІ століття".

Організатори: Міністерство освіти і науки, молоді та спорту, Науково-дослідний інститут полоністики, Південний осередок Інституту української археографії та джерелознавства імені М.С. Грушевського НАН України, Відділення Інституту історії України НАН України при Чорноморському державному університеті імені Петра Могили.

Конференція відбудеться у Чорноморському державному університеті за адресою: місто Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10. Робочі мови – українська, англійська, польська, російська.

Проблематика конференції:


1.     Історія України на шпальтах підручників та навчальних посібників.
2.     Відображення історії України другої половини ХХ століття в монографіях та інших наукових розвідках.
3.     Джерелознавчі аспекти проблеми.

Організатори конференції запрошують до участі вітчизняних та закордонних фахівців.

Для участі в конференції необхідно:

1.    До 1 березня 2013 року надіслати заповнену анкету учасника (зразок додаємо) за вказаною поштовою чи електронною адресою.
2.    До 15 березня 2013 року надіслати текст доповіді чи повідомлення.

Вимоги до технічного оформлення публікації:

          Обсяг - 10-14 сторінок друкованого тексту за такими параметрами: формат аркуша А 4; шрифт Times New Roman, кегль 14, міжрядковий інтервал 1,5; всі поля 2 см; нумерація сторінок не виставляється; диск має бути перевірений на відсутність вірусів і пошкоджень; назва файлу – лише латинськими літерами, бажано прізвище автора (наприклад, KozakKyiv). Прослідкуйте, щоб на диску, що надходить до оргкомітету, не було зайвих файлів.
Публікація починається з УКД та ініціалів і прізвища автора, які друкуються жирними літерами; через інтервал жирним шрифтом ВЕЛИКИМИ ЛІТЕРАМИ подається назва публікації.
          Під назвою йде спочатку українською мовою (для іноземців мовою оригіналу) анотація і ключові слова, а потім російською та англійською – ім’я, прізвище, назва статті, анотація, ключові слова. Лише після цього через інтервал з абзацу починається основний текст статті. Посилання на джерела і літературу оформляються відповідно до послідовності їх згадування в тексті за зразком: [2, арк. 8]; [5, с. 11; 9, с. 263], де перша цифра – позиція у загальному списку літератури, друга – цитована сторінка або аркуш. Список використаних джерел та літератури подається в кінці статті.
         Рукопис статті подається в електронному вигляді (диск CD-RW), набраний як документ Word. До електронної версії додається підписаний автором роздрукований примірник тексту. Автор відповідає за достовірність і вірогідність викладеного матеріалу, за належність даного матеріалу йому особисто, за правильне цитування джерел та посилання на них. У статті обов’язкові анотації українською (мовою оригіналу), англійською та російською мовами обсягом до 8 рядків та ключові слова відповідною мовою, які розміщуються на першій сторінці тексту. Статті та анкету учасника надсилати на адресу Оргкомітету: 54003 Україна, м. Миколаїв, вул. 68 Десантників, 10 ЧДУ ім. П. Могили, Сінкевичу Євгену Григоровичу. Контактний телефон: +38-050-8205726 E-mail: e.sinkevych@gmail.com
         Отримані після вказаного терміну матеріали не розглядатимуться і опубліковані не будуть.
        

 

АНКЕТА УЧАСНИКА


Прізвище, ім’я, по-батькові:__________________________________________


Посада, науковий ступінь, вчене звання: _______________________________


Установа: _________________________________________________________


Адреса для листування: ___________________________________

Контактні телефони: ____________________________________
Електронна пошта (е-mail): _______________________________________
Тема доповіді: _____________________________________________________

         Прошу забронювати місце в готелі: (потрібне зазначити)
1-місний номер
2-місний номер
готель не потрібний

«___»_____________2013 р.                    Підпис