04 січня 2013

Парламентські вибори 2012 р. в Україні - міжнародна наукова конференція

Національна Академія Наук України, Інститут політичних і етнонаціональних досліджень ім. І. Ф. Кураса запрошують взяти участь у міжнародній науковій конференції “Парламентські вибори 2012 р. в Україні ”.

Конференція відбудеться 14-15 березня 2013 р.

ЦІКАВЕ ЗАПРОШЕННЯ НА СОЛІДНУ КОНФЕРЕНЦІЮ!

Національна Академія Наук України
Інститут політичних і етнонаціональних досліджень
ім. І. Ф. Кураса
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ЛИСТ
Шановні колеги!
Запрошуємо Вас взяти участь у міжнародній науковій конференції
“Парламентські вибори 2012 р. в Україні ”,
яка відбудеться 14-15 березня 2013 р.
у приміщенні ІПіЕНД ім. І. Ф. Кураса  за адресою: м. Київ,  вул. Кутузова, 8.
Під час конференції планується обговорення актуальних проблем участі політичних партій у парламентських виборах 2012 р., зокрема:
 • виборча система і політичні партії в Україні: чинники і наслідки взаємовпливу
 • політичні партії і лідери: виборчі стратегії і технології боротьби за владу
 • парламентські вибори у соціологічному вимірі
 • виборча кампанія 2012 в Україні у контексті європейських цінностей
До участі у заході запрошуються науковці, експерти, фахівці з проблематики політичних  партій, представники засобів масової інформації.
Заявку на участь надсилати до 1 лютого 2013 р. на адресу:
Матеріали виступів надсилати до 15 лютого 2013 р. на адресу:

Оргкомітет залишає за собою право відбору тем виступів, які будуть включені до програми конференції, а також статей, які будуть опубліковані у збірці матеріалів конференції.
Телефон для довідок: 285-67-85 (відділ соціально-політичної історії)
Контактні особи:
Зуйковська Аліна Альбертівна
Яремчук В’ячеслав Дмитрович
Заявка
на участь у конференції:  Парламентські вибори 2012 р. в Україні ”
Прізвище, ім’я, по-батькові:…………. ………………………………………………………
Організація (установа):………………………………………………………………………..
Посада, науковий ступінь, звання:…………………………………………………………..
Адреса:……………………………………………………………………………………………
Тел.:……………………………………………………………………………………………….
Факс:
E-mail:
Тема доповіді:……………………………………………………………………………………
Необхідне технічне забезпечення (вказати):………………………………………………………..

Вимоги до статей
До опублікування приймаються наукові роботи, які раніше не друкувалися. Обсяг статті – не більше 20 000 знаків.
Статті за змістом мають розкривати окреслені в інформаційному листі проблеми. На початку статті треба чітко зазначити мету та завдання, які автор ставить перед собою, наприкінці зробити висновок. Матеріали повинні відрізнятися новизною підходів щодо розв’язання поставлених завдань, містити нову інформацію. Перевага буде надаватися тим статтям, в яких будуть використані результати соціологічних досліджень (наприклад, дані про впливовість партій на місцевому рівні, обізнаність населення щодо програмних засад партій і т.п.), аналіз діяльності партійних фракцій у місцевих радах, конкретні дані щодо чисельності та соціального складу партій на регіональному рівні.
Технічні вимоги до оформлення матеріалів:
1. Матеріали подаються у форматі doc., редактор Microsoft Word 2003.
2. Загальний обсяг публікації – не більше 20 000 знаків.
3. Поля верхнє, нижнє, ліве та праве – 20 мм; шрифт – Times New Roman, розмір – 14 pt, відступ – 1,25 см, інтервал між рядками – 1,5.
4. Матеріали повинні бути оформлені згідно такої схеми:
 • Ім’я та прізвище автора (у правому верхньому кутку) – (напівжирний курсив, розмір 14 pt, шрифт Times New Roman), нижче –    вчене звання, науковий ступінь, ще нижче – вказати повну назву установи чи навчального закладу – (розмір 14 pt, шрифт Times New Roman).
 • Через рядок – назва статті (відцентрована, шрифт напівжирний, розмір 14 pt).
 • Через рядок – анотація українською мовою (до 400 знаків).
 • З нового рядка – ключові слова українською мовою.
 • Через рядок, без переносів основний текст статті: шрифт Times New Roman розмір 14 pt; міжрядковий інтервал – 1,5, відступ абзацу – 1,25.
 • Посилання – оформлені згідно вимог ВАК України. У тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7 – номер джерела за списком, 123 – сторінка.
 • Список використаних джерел та літератури – після основного тексту, в алфавітному порядку,нумеруються вручну.
Зразки:
 • посилання на монографії: Любовець О.М. Українські політичні партії й політичні альтернативи 1917–1920 років: Монграфія / Олена Миколаївна Любовець. – К.: Основа, 2005. – 311 с.
 • посилання на статті: Бевз Т. Соціально-економічні трансформації у добу Центральної Ради / Тетяна Бевз // Наукові записки Інституту політичних і етнонаціональних досліджень ім. І.Ф.Кураса НАН України. – К., 2008. – Вип. 39. – С. 91-108.
 • посилання на збірники: Політичні партії в Україні: Інформ.-довід. вид. / Редкол.: М. М. Рябець (голова) та ін. – К.: Центральна виборча комісія, 2001. – 360 с.
 • посилання на газету: Товариш. – Орган соціалістичної партії України. – 2008. – 23 листопада.
5. Після посилань:
 • З абзацу: Ім’я та прізвище автора англійською мовою – (напівжирний курсив, розмір 12 pt, шрифт Times New Roman). Після крапки у цьому ж рядку – назва статті англійською мовою; анотація англійською мовою (до 400 знаків).
 • З нового рядка – ключові слова англійською мовою.

Оргкомітет залишає за собою право відбору статей до друку без пояснень авторам.
З повагою,
Оргкомітет конференції