02 січня 2013

Інформація про конференцію в Кировограді

Факультет історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка запрошує взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції “Філоретовські читання”. 

Конференція присвячена пам’яті вченого-сходознавця, професора Віктора Миколайовича Філоретова.МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ
Кіровоградський державний педагогічний університет
імені Володимира Винниченка
Факультет історії та права
25006, вул. Шевченка, 1, Кіровоград, Україна
тел. (0522) 22-18-34

Министерство образования и науки, молодежи и спорта Украины
Кировоградский государственный педагогический университет
имени Владимира Винниченко
Факультет истории и права
25006, ул. Шевченко, 1, Кировоград, Украина
тел. (0522) 22-18-34


ШАНОВНІ КОЛЕГИ!

Факультет історії та права Кіровоградського державного педагогічного університету імені Володимира Винниченка запрошує Вас взяти участь у Всеукраїнській науковій конференції “Філоретовські читання”, присвячена пам’яті вченого-сходознавця, професора Віктора Миколайовича Філоретова.
Програма конференції передбачає: пленарне засідання, роботу секцій, культурну програму. Робочі мови конференції: українська, російська.
Орієнтовний термін проведення конференції: лютий 2013 року. Про точні терміни буде повідомлено окремо.

Передбачається наступні напрямки роботи конференції:

1.       Віктор Миколайович Фіолоретов – людина, освітянин, науковець.
2.       Актуальні проблеми історії країн Сходу в епоху середньовіччя та нового часу
3.       Країни Азії та Африки в постколоніальну добу та у глобалізованому світі.
4.       Актуальні проблеми міжнародних відносин у ХХ – на початку ХХІ століття. Інтеграційні проблеми.
5.       Україна у системі міждержавних взаємин.
6.       Історіографія, джерелознавство та допоміжні історичні дисципліни.

Доповіді будуть опубліковані у збірнику матеріалів конференції.

Для участі у конференції необхідно вислати або передати в оргкомітет особисто до 15 січня 2013 року:

§  заявку для участі у конференції (бланк заявки додається);
§  роздрукований текст доповіді та його електронну версію (диск СD чи DVD/E-mail), оформлений відповідно до правил (інформація додається); стислу анотацію, що містить ключові слова (укр., рос., англ. мови).

Усі витрати, пов’язані з участю в конференції (проїзд, проживання, харчування), за рахунок учасників. Організаційний внесок учасника конференції – 50 грн.

Оргкомітет конференції:
Голова – Філоретова Л.М., к.і.н., доцент, декан факультету історії та права;
Члени: Кіян О. І. д.і.н., професор, завідувач кафедри всесвітньої історії;
Безверха В.М.
Тел.: 050-600-96-68
e-mail: kvi_kdpu@ukr.net
Факультет історії та права, кафедра всесвітньої історії (каб. 31), вул. Шевченка, 1, м. Кіровоград, 25006.


Публікація доповідей

Правила оформлення статті:
§ Обсяг статті – 8 – 14 сторінок (плюс 1 стор. ілюстрацій). Вартість однієї сторінки – 15 грн. Доктори історичних наук безоплатно.
§ Стандарти – кегль 14 pt, міжрядковий інтервал – 1,5, абзацний відступ – 1,25 см, поля – 2 см, шрифт – Times New Roman.
§ Типи виділення – напівжирний, курсив, напівжирний курсив.
§ Мова доповіді – українська, російська.
§ У випадку, коли стаття містить шрифти, що відрізняються від Times New Roman, необхідно подати їх окремо в електронному вигляді. Копії таблиць, схем, малюнків необхідно записати окремими файлами.
§ На першій сторінці вказуються: прізвище, ім’я, по батькові; місто (в дужках) – вказувати праворуч угорі над назвою статті; УДК – ліворуч (верхній кут) (обов’язково). Назва статті виділяється прописом, у центрі; за наявності підзаголовка – рядковими літерами, в дужках (напівжирний курсив). Далі наводяться анотація (4 5 рядків) та ключові слова (напис – курсив). Анотація трьома мовами (українська, російська, англійська).
§ Оформлення довідкового матеріалу: бібліографічні посилання в тексті беруться у квадратні дужки. Перша цифра – номер джерела у списку літератури, друга – номер сторінки. Номер джерела та номер сторінки розділяються комою, номера джерел – крапкою з комою. Напр.: [1], [2, с. 27], [3, с. 49; 4, с. 127 - 131], [5; 7; 9; 10; 12 – 24], багатотомне видання – [5 (1, с. 160)]. Примітки подаються у кінці статті. У реченні крапка ставиться після дужок, посилань.
§ У кінці статті: список джерел та літератури (обов’язково). Бібліографічні джерела наводяться у порядку появи в тексті.
§ Таблиці та ілюстрації до статті подавати (за необхідністю) у якісному виконанні, окремими файлами (ілюстрації), їх кількість має бути оптимальною.
§ Файл іменувати українськими літерами прізвищем автора та вказати номер секції, наприклад – 4петренко.
§ Текст та супровідні матеріали мають бути відредаговані і перевірені. Редколегія залишає за собою право повертати наукові статті авторам, якщо вони не будуть відповідати зазначеним вимогам.
§ В кінці статті обов’язково подавати відомості про автора (авторів) українською мовою.

За підсумками конференції кращі доповіді будуть відібрані та після доопрацювання за вимогами ВАК України надруковані у науковому виданні «Наукові праці. Історичні науки» (Постанова Президії ВАК України № 1 – 05/2 від 15.02.2007 р.), включене ВАК України до переліку фахових видань (оплата публікації здійснюється додатково).

Дотримання всіх зазначених вимог обов’язкове.

                                                                                                Оргкомітет конференції


Заявка для участі
у Загальноукраїнській науковій конференції
“Філоретовські читання”

Прізвище, ім’я, по батькові _______________________________________

_______________________________________________________________

Домашня адреса ________________________________________________

_______________________________________________________________
Домашній телефон, е-mail ________________________________________
_______________________________________________________________

Місце роботи __________________________________________________

Учений ступінь, учене звання _____________________________________

Посада ________________________________________________________

Тема доповіді __________________________________________________

_______________________________________________________________

Запланована секція  _____________________________________________

 

Необхідність житла на час проведення конференції:


• гуртожиток __________________
• готель _______________________

Дата «____» _________________ 20___ р.

Підпис ___________________________