11 лютого 2013

Плани перших семінарських занять весняного семестру

  • Міжнародне право (І курс, денне відділення), тема 1. Поняття міжнародного публічного права.
  • Зовнішня політика України (ІІ курс, денне відділення), тема 1. Зовнішня політика України доби Київської Русі
  • Дипломатична і консульська служба (ІІІ курс, денне відділення), тема 1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби
Міжнародне право

І курс
денне відділення
 
ТЕМА 1. ПОНЯТТЯ МІЖНАРОДНОГО ПУБЛІЧНОГО ПРАВА.
 
  1. Виникнення і становлення і міжнародного права.  
  2. Сутність міжнародного права.
  3. Співвідношення міжнародного права, зовнішньої політики і дипломатії.
 
ЛІТЕРАТУРА:
Антонов И.П. Международное право: Курс лекций / РГИИС. - М.: Книжный мир, 2006.
Баймуратов М.А. Міжнародне право. – Харків, 2001.
Бирюков П.Н. Международное право. – М., 2000.
Баскин Ю.А. Фельдман Д.И. История международного права. - М. - 1990.
Блищенко И.П. Солнцева М.М. Мировая политика и международное право. - М. - 1991.
Буроменський М. В., Кудас І. Б., Маєвська А. А. Міжнародне право: Навч. посібник — К. : Юрінком Інтер, 2006.
Буроменський М. В., Кудас І. Б., Маєвська А. А. Міжнародне право: Навч. посібник —
К. : Юрінком Інтер, 2006. — 335с.
Буткевич О.В. Міжнародне право середніх віків. — К. : Видавництво Гуманітарної Літератури, 2008.
Буткевич О.В. Міжнародне право Стародавнього Світу. — К. : Україна, 2004.
Взаємодія міжнародного права з внутрішнім правом України / За ред. В.Н. Денисова; Ін-т держ. і права ім. В.М. Корецького НАН України. - К.: Вид-во "Юстініан", 2006.
Гетьман-Павлова И.В. Международное право: Учебник. - М.: Юрист, 2006.
Дмитрієв А.І., Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне
право. – К., 2003.
Лукашук И.И. Международное право. Общая часть : учеб. для студ.юрид.фак. и вузов / И.И.Лукашук; РАН; ин-т государства и права; Академ. правовой ун-т. – 3-е изд.,перераб. и доп. – М. : Волтерс Клувер(Wolters Kluwer), 2010. – 432с. – Библиогр.: в конце гл. – (Б-ка студента). – ISBN 978-5-466-00103-7.Международное право: Учебник для вузов - 5-е изд.,перераб. и доп. – М.: Норма, ИНФРА-М, 2009.
Международное право: учебник ; Под. ред. А. Н. Вылегжанина М.: Юрайт, 2010
Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: навч. посібник. — К. : КНТ, 2008. — 342 с.  
Міжнародне право: Навч. посібник. За ред.. М.В.Буроменського. К.: Юрінком Інтер, 206. – 336 с.
Міжнародне публічне право: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.М. Репецького. — К.: Знання, 2011. — 437 с.
Реализация международно-правовых норм во внутреннем праве. - К. - 1992.
Сандаровский К.К. Право внешних сношений. - К. - 1986.
Струтинський В.Є. Міжнародне публічне право: навч.-метод. комплекс / Чернівецький національний ун-т ім. Юрія Федьковича. — Чернівці : Рута, 2008.
Тодоров И.Я. Субботин В.Н., Филонов А.В. Международное публичное право: Учебное пособие. – К.: Знання, 2005.
Тункин Г.И. Теория международного права / Под общ. ред. Л.Н. Шестакова. - М.: Зерцало, 2006.
Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. - М. - 1988.     
Фастовець А.С. Міжнародне право: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисципліни / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун- т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007.
                                                                                                                                        
© Ihor Todorov, 2013.

Зовнішня політика України.
ІІ курс, денне відділення
ТЕМА 1. ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ ДОБИ КИЇВСЬКОЇ РУСІ

1.     Зовнішня політика Київської Русі в Х столітті (до св.Володимира)
2.     Зовнішня політика за часів Володимира і Ярослава
3.     Зовнішня політика руських князівств періоду феодальної роздробленості

Джерела та література:
Российское законодательство Х-ХХ веков : В 9-ти т. Т. 1. Законодательство Древней Руси. М.: Изд. АН СССР, 1984. С. 47-129
Історія держави і права України: Хрестоматія для студентів юрид. вузів та факультетів / За ред. О.О. Шевченко. К.: Вентурі, 1996. 224 с.
Хрестоматия по истории государства и права СССР.  Дооктябрьский период / Под ред. Ю.П. Титова, О.И. Чистякова. М.: Юридическая литература, 1990. 478 с.

Греков И. А.  Государственность и право на территории Украинской ССР в раннефеодальный период. Одесса, 1966. 36 с.
Грушевський М. Ілюстрована історія Україна. – Львів, 1990.
Iсторiя держави і права України / За ред. А.Й. Рогожина. Ч. 1    Харків: Основа, 1993.
Iсторiя держави і права України / За ред. В.Г. Гончаренко. К.: Вентурі, 1996.
Київська Русь: від демократії союзу племен до федерації // Нова політика. 1997. № 1.
Котляр М.Ф. Запровадження християнства у Давньоруській державі // Український історичний журнал. 1988. № 6.
Котляр М.Ф. Давньоруська держава кінця ХI поч. ХII ст. (Від усобиць до стабілізації) // Український історичний журнал. 1997. № 2.
Кульчицький С.В., Настюк М.I., Тищик Б.Й.  Iсторiя держави і права України. Львів: Світ, 1996. 244 с.
Овсій І.О.Зовнішня політика України. Від давніх часів до 1944 року. – К.,1999.
Сахаров А. Дипломатия Святослава. – М., 1982.
Смолій В. А., Гуржій О. I. Становлення української феодальної державності // Український історичний журнал. 1990. № 10.
Субтельний О. Україна: історія. – К., 1991.
Тодоров И.Я., Субботин В.Н. История государства и права Украины.. - Донецк, 1998.
Шевчук В.П., Тараненко М.Г. Історія Української державності. – К., 1999.
Шекера І. Міжнародні зв`язки Київської Русі. – К., 1963.
Юшков С.В. Нариси з історії виникнення і початкового розвитку феодалізму в Київській Русі. К.: Наукова думка, 1992. 306 с.

© Todorow Ihor, 2013.


Дипломатична і консульська служба
ІІІ курс денне відділення

Тема 1. Поняття дипломатії та дипломатичної служби

1. Зовнішня політика і дипломатія.
2. Хронологічний вимір дипломатії (короткий огляд історії світової дипломатії).
3. Якості дипломата.

Джерела та література:
Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990.
Бовин А.Е. Записки ненастоящего посла: Из дневника. - М.: Захаров, 2001.
Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. – К., 2001.
Дюрозель Ж-Б Історія дипломатії від 1919 року до наших днів. – К., 1995.
Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М., 1977.
История дипломатии / [сост. А. Лактионов]. - М. : АСТ : АСТ-Москва, 2006. - Камбон Ж. Дипломат. – К., 1997.
Киссинджер Г. Дипломатия. Пер с англ. В.В.Львова/ Послесл. Г.А.Арбатова. – М., Ладомир, 1997. – 848 с.
Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. - М., 1993.
Кулик О., Сардачук П. Елементи дипломатичного протоколу і дипломатичної практики в історії України. – Львів, 2000. – 172 с.
Левин Д.Б. Дипломатия. Ее сущность, методы и формы. – М., 1962.
Никольсон Г. Дипломатия. К., 2001.
Макаренко Є.А. Віртуальна дипломатія: підруч. для студ. вищ. навч. закл., які навчаються за напрямом підготов. "Міжнародні відносини" Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. — К. : Центр вільної преси, 2010. — 301 с.
Мутагиров Д.З. Международные политические институты: актуальные проблемы истории и теории: Учебное пособие. - М.: "Логос", 2009. - 384 с.
Репецький В.М. Дипломатичне і консульське право: Підручник / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. - 2-ге вид., перероб. і доп. - К.: Знання, 2006.
Самойленко В.В. Дипломатическая служба : учеб. пособие / В.В. Самойленко. – М. : Норма : ИНФРА- М, 2011. – 320 с. – Библиогр.: с. 316-317. – ISBN 978-5-91768-060-6.
Селянининов О.П. Тетради по истории дипломатической службы государств (возникновение и развитие). – М., 1995.
Український дипломатичний словник / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. — К.: Знання, 2011. — 495 с.
Федоров Л. Дипломат и консул. – М., 1965.

© Ihor Todorov, 2013