08 лютого 2013

Німецькі поселенці на українських землях - міжнародна конференція

16-17 травня 2013 року Вищий навчальний заклад Укоопспілки "Полтавський університет економіки і торгівлі" проводить Міжнародну науково-практичну конференцію "Німецькі поселенці на українських землях". 

До участі у конференції запрошуються науковці, громадські діячі, практичні працівники, викладачі ВНЗ та шкіл, аспіранти, здобувачі та магістри, студенти й учні. Робочі мови конференції – українська, російська, німецька.

Напрями роботи конференції:

1. Історичні передумови та обставини поселення  німців-колоністів на українські землі Російської імперії.
2. Роль представників німецької національності у політичному, соціально-економічному і духовному розвитку українських земель Російської імперії.
3. Доля людей німецької національності у роки радянської влади.
4. Нащадки німців-колоністів і сучасність.
5. Німці-колоністи на карті Полтавщини. 

Графік роботи конференції

15 травня – заїзд учасників конференції,  поселення. Екскурсійна програма по Полтаві.
16 травня  – перший робочий день
9.00.-10.00.
Реєстрація учасників конференції (хол університету)
10.00.-13.00.
Відкриття конференції. Пленарне засідання
13.00.-14.00.
Обід
14.00.-17.00.
Секційні засідання
17.00.-18.00
Святковий концерт
18.00.-19.00.
Вечеря
17 травня  – продовження роботи секцій, від’їзд учасників конференції
9.00.-10.00.
Сніданок
10.00.-13.00.
Секційні засідання
13.00.-14.00.
Обід 
14.00.-16.00.
Заключне пленарне засідання
16.00.
Від’їзд учасників конференції

Телефони для довідок:

(095) 175-62-65 – доц. Кобзар Олена Іванівна
(067) 646-95-34 – проф. Петренко Ірина Миколаївна
(099) 003-07-47  – Ріттер Лариса Вікторівна
(0532) 56-37-03 – Коливушка Наталія Іванівна, завідувач науково-організаційного відділу ПУЕТ 

        Вищий навчальний заклад Укоопспілки
 «Полтавський університет економіки і торгівлі»
Центр німецької мови і культури
Головне управління інформаційної  та внутрішньої політики
Полтавської обласної державної адміністрації
Ґете-Інститут у Києві
Карагандинський економічний університет Казспоживспілки
Білгородський університет кооперації,
економіки і права
Магдебурзький  університет
імені Отто фон Геррике
Гомельський торговельно-економічний університет споживчої кооперації
Громадська організація «Полтавський центр німецької культури Відерґубурт»
Благодійний фонд «Товариство розвитку»,
 м. Одеса

Міжнародна  НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕНЦІЯ

«НІМЕЦЬКІ ПОСЕЛЕНЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: історичні та актуальні проблеми  і перспективи»

                          16-17  травня 2013 року
     м. Полтава

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ КОМІТЕТ
Нестуля О.О. – голова комітету, ректор ПУЕТ, д.і.н, професор.
Рогоза М.Є. – перший проректор ПУЕТ, д.е.н., професор.
Карпенко О.В. – проректор з наукової роботи та міжнародних зв’язків ПУЕТ, к.е.н., професор.
Перепелиця М.П. – начальник Головного управління інформаційної та внутрішньої політики  Полтавської обласної державної адміністрації.
Кобзар О.І. –  д.ф.н., доцент кафедри ділової іноземної мови.
Петренко І.М. – д.і.н., проф. кафедри педагогіки, культурології та історії.
Ріттер Лариса Вікторівна – голова Громадської організації  «Полтавський центр німецької культури Відерґубурт».

УМОВИ УЧАСТІ У КОНФЕРЕНЦІЇ
Організаційний внесок у розмірі 150 грн. (що передбачає особисту участь у конференції, публікацію та пересилку збірника тез) сплачується за банківськими реквізитами, вказаними нижче, або під час реєстрації.

УМОВИ ПУБЛІКАЦІЇ ТЕЗ
Для публікації тез у збірнику і включення доповіді у програму конференції необхідно надіслати на адресу оргкомітету заявку і тези на електронну адресу (petr-ir@rambler.ru) та (kbzar-elena@rambler.ru) до 1 березня 2013  року.

ВИМОГИ ДО ОФОРМЛЕННЯ ТЕЗ ДОПОВІДЕЙ
Тези доповіді (до 3-х сторінок) оформляються на стандартних аркушах паперу А5 у вигляді файлу .rtf для Word for Windows. Шрифт: Times New Roman Cyr, 11 кегль, інтервал – 1,0; поля: справа, зліва, зверху, знизу – 10 мм.
Таблиці в тексті мають бути виконані в Excel або Word без заливання. Малюнки, виконані у Word, мають бути згруповані і являти собою один графічний об’єкт. Формули набираються у MS Equation 3.0 або MathType. Розмір формул: звичайний символ - 11 пт, великий індекс – 7 пт, малий індекс – 5 пт, великий символ – 15 пт, малий символ – 9 пт. Стиль формул: змінна – курсив, матриця-вектор – півжирний.
Оформлення: ліворуч у верхньому куті сторінки вказати УДК; нижче посередині сторінки – назва доповіді (всі літери прописні, жирний шрифт); нижче у лівому куті – ПІБ автора, науковий ступінь, вчене звання, нижче – місце роботи, нижче через один рядок – текст доповіді.
У кінці як висновок формулюється наукова (практична) новизна, викладена в доповіді.
Перелік використаних джерел друкується через 1 інтервал без абзацного відступу списком – 11 кегль, нормальний шрифт. 


Реквізити для переказу коштів:

Вищий навчальний заклад Укоопспілки
«Полтавський університет економіки і торгівлі»,
36014, м. Полтава, вул. Коваля, 3
р/р 26004060473065
ПГРУ ПАТ КБ «Приватбанк»,
МФО 331401
код 01597997
Призначення платежу: за участь у конференції «Німецькі поселенці на українських землях: історичні та актуальні проблеми і перспективи», прізвище автора


ЗАЯВКА
на участь у роботі Міжнародної
науково-практичної конференції
«НІМЕЦЬКІ ПОСЕЛЕНЦІ НА УКРАЇНСЬКИХ ЗЕМЛЯХ: історичні та актуальні проблеми   і перспективи»
Прізвище_____________________________________
Ім’я__________________________________________
По батькові______________________________________
Назва організації_____________________________________
Посада________________________________________
Науковий ступінь________________________________________
Вчене звання________________________________________
Поштова адреса (з індексом)______________________________________
Телефон/ факс_________________________________
E-mail_________________________________________
Назва  напряму конференції____________________________________
Назва доповіді_______________________________________
Необхідні технічні засоби ( так___, ні___ )
Планую (потрібне підкреслити)
-                      виступити з доповіддю на пленарному засіданні  (до 15 хв.)
-                      виступити з доповіддю на секційному засіданні (до 10 хв.)
-                      взяти участь в обговоренні
-                      взяти участь у публікації

                               _________________
Дата                                              Підпис