22 вересня 2012

Інтеграційні проекти на пострадянському просторі - запрошення до написання монографії


Факультет суспільних наук і міжнародних відносин Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара 18-19 травня 2012 р. провів Міжнародну науково-практичну конференцію "Міжнародні відносини та інтеграційні проекти на пострадянському просторі", за підсумками якої було надруковано збірники матеріалів. 

Велика кількість учасників та зацікавленість в отриманні матеріалів зі сторони колег засвідчили велику зацікавленість в науковій літературі за вказаною проблематикою. В зв’язку з цим запрошуємо аспірантів, докторантів, наукових співробітників прийняти участь в підготовці та написанні колективної монографії на тему: "Інтеграційні проекти на пострадянському просторі".


Мета монографії – визначити перспективи інтеграційних проектів, що існують, створюються в пострадянському просторі, чи мають на нього суттєвий вплив, їх значення для сучасних суспільств і похідні від них структурні трансформації в міжнародних відносинах.
В центрі уваги – широкий перелік організацій: «Східне партнерство», СНД, ЄврАзЕС, ЄЕП, ОДКБ, ШОС, ГУАМ, Митний союз, Євразійський союз тощо.

Мета монографії охопити широке поле досліджень політичних, економічних, правових та культурних аспектів інтеграції на пострадянському просторі, поширюючись на політичні умови появи інтеграційних проектів, культурні передумови їх появи, правові засади їх утворення та імплементації в законодавстві держав-учасниць, економічні наслідки реалізації.


Орієнтовний план монографії:

Особливості Інтеграційних проектів на пострадянському просторі.
Безпековий вимір інтеграційних проектів: НАТО проти ОДКБ-КСОР?
Вплив інтеграційних проектів ЄС на пострадянський простір
Вплив інтеграційних проектів Росії на пострадянський простір
Основні тренди інтеграційних процесів на пострадянському просторі
Розвиток гуманітарної співпраці
Економічні засади інтеграційних проектів
Місце інтеграційних проектів у зовнішній політиці пострадянських держав.
Інтеграція та транзит енергоносіїв
Центри «м’якої сили» в пострадянському просторі: організаційний та ціннісний виміри

Нагадуємо, що згідно з «Порядком присудження наукових ступенів і присвоєння вченого звання старшого наукового співробітника», затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 7 березня 2007 р. № 423 із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 11 листопада 2009 р. № 1197, від 12 вересня 2011 р. № 955. (пункт 14.) - основні наукові результати дисертації повинні відображати особистий внесок здобувача в їх досягнення та обов’язкові бути опубліковані ним у формі НАУКОВИХ МОНОГРАФІЙ, посібників (для дисертацій з педагогічних наук) чи статей у наукових (зокрема, електронних) фахових виданнях України або інших держав. [див. - Атестаційний вісник. – 2012. - № 1. С. 6]
Практика публікації основних наукових результатів дисертації в рамках соціально-гуманітарних наук, за виключенням економіки, ще не набула широкого поширення, тому наводимо приклади оформлення посилань на авторські розділи в колективних монографіях в переліку публікацій в авторефератах (у доданому файлі Зразки оформлення)

Монографію буде видано у форматі А5 з присвоєнням міжнародного індексу ISBN, ББК, УДК. Екземпляри монографії будуть розіслані по основним бібліотекам України.
Автори колективної монографії зберігають виключні авторські права на передані організаторам для підготовки колективної монографії матеріали.
Для підтвердженням закріплення авторства за певною людиною в колективній монографії буде використаний Знак авторського права (копірайт - Ó).
Автори надають оргкомітету права:
право на відтворення колективної монографії (опублікування, оприлюднення, дублювання, тиражування або інше розмноження) без обмеження тиражу примірників. При цьому кожен примірник монографії повинен містити ім'я автора і знак копірайту;
право на поширення монографії будь-яким способом;
право на публічне використання монографії та демонстрацію її в інформаційних, рекламних та інших цілях.

I. Вимоги до матеріалів
1. Цілісний матеріал наукового змісту, що включає результати оригінальних досліджень автора;
2. Обсяг матеріалів, які направляються автором для публікації в колективній монографії, не менше 20 сторінок (не менше 20 000 знаків).
3. Матеріал повинен мати завершений характер і містити короткий вступ (1 сторінка) і висновок (1 сторінка) за результатами досліджень;
4. Матеріал бажано  розбити на кілька рівнозначних за обсягом параграфи.

II. Вимоги до оформлення тексту
1. Для набору тексту, формул і таблиць необхідно використовувати редактор Microsoft Word для Windows. Перед набором тексту налаштуйте вказані нижче параметри текстового редактора: поля по 2 см; шрифт Times New Roman, розмір - 14; міжрядковий інтервал - 1,5; вирівнювання по ширині; абзацний відступ 1 см; орієнтація аркуша - книжкова. Малюнки, виконані в MS Word, а також малюнки в кольоровому форматі, не приймаються.
2. Список літератури обов'язковий. Оформляється відповідно до вимог до дисертаційних робіт. Оформляти посилання в тексті слід в квадратних дужках на відповідне джерело списку літератури, наприклад [1, с. 277]. Використання автоматичних посторінкових посилань не допускається.
Матеріали, що не відповідають вимогам ДО ПУБЛІКАЦІЇ НЕ ДОПУСКАЮТЬСЯ

III. Етапи роботи над монографією та необхідні документи для публікації роботи в колективній монографії:
Етапи роботи над дисертацією:
До 28 жовтня 2012 г. – Отримання заявок. На підставі розгляду заявок приймається рішення про доцільність розміщення матеріалу монографії . Рішення буде прийматися з урахуванням відповідності плану монографії та необхідності уникнути дублювання матеріалів. Протягом трьох днів з моменту отримання заявки автори повідомляються про результати розгляду.
До 28 листопада 2012 г. - Отримання авторських матеріалів та копій платіжних документів.
До 28 грудня 2012 г. - Редакторська та коректорська робота. Отримані авторські матеріали будуть вичитуватися та редагуватися. В разі якщо потрібною буде редакторська правка, в зв’язку з усуненням дублювання матеріалів у різних авторів чи потребами усунення помітних суперечностей в тексті монографії, матеріали будуть направлені автору з метою узгодження зроблених змін.
До 28 січня 2013 г. - Робота рецензентів та рекомендація монографії до друку Вченою радою Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара.
До 30 січня – Макетування монографії.
До 30 лютого - Видавничий процес
До 15 березня - Розсилка авторських екземплярів.

Для публікації необхідно на адресу редакційної колегії: conferenceDNU@i.ua відправити:
·              Авторську заявку до (зразок див. нижче), з метою більшої впорядкованості роботи просимо назву до заявки формувати у відповідності до наступної структури: назва файлу: № підрозділу монографії_прізвище автора (першого за абеткою автора;
·              Авторські матеріали (згідно з вимогами наведеними вище).
·              Відскановану електронну копію чека  (чи його фотографію) про переказ організаційного внеску.
IV. Фінансові умови
Розмір організаційного внеску – 150 гривень (якщо обсяг авторських матеріалів не перевищує 10 сторінок (20 000 знаків), за кожну додаткову сторінку (2000 знаків), сплачується додатково 15 гривень.  Організаційний внесок включає організаційні витрати, роботу редактора, коректора, організацію рецензування, друк примірників та розсилання авторського примірника. Кожен з авторів отримає авторський примірник. В разі якщо потрібна більша кількість примірників – необхідно буде сплатити додатково 70 гривень.  

Оплата здійснюється за наступними реквізитами:
Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885017580496

Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то потрібною є наступна інформація:
Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570

В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: Організаційний внесок
Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)
Одержувач: Пащенко Віктор Іванович
ІНН: 2806805857
Номер картки одержувача: 4405885017580496

V. Форма заявки:

Прізвище, ім’я, по-батькові автора

Місце роботи

Посада

Науковий ступінь і вчене звання

Назва матеріалу

Розділ колективної монографії

Поштова адреса (з індексом)

Телефон мобільний

E-mail

Кількість екземплярів монографії

Анотація роботи


VI. ОРГКОМІТЕТ
З організаційних питань звертатися до відповідального редактора: Пащенко Віктора Івановича

e-mail: conferenceDNU@i.ua
Контактний телефон: 066-7041442

Редакційна колегія:
Голова редколегії:
Декан факультету суспільних наук і міжнародних відносин, д.філос.н., проф. Токовенко О.С.
Члени редколегії:
Д.пол.н., проф. Кривошеїн В.В.
Д.пол.н., проф. Шепєлєв М.А.
Д.пол.н., проф. Тупиця О.Л.
К. пол. н., доц. Пащенко В.І. (відповідальний редактор).