22 вересня 2012

Вісник ДНУ запрошує авторів з філософії та політології

Запрошуємо науковців до друку у Віснику Дніпропетровського університету. - Серія: Філософія. Соціологія. Політологія.

Видання є фаховим з філософських та політичних наук. Остання дата подання статей до розгляду – 1 листопада 2012 року. Журнал буде підписано до друку в листопаді 2012 року, надруковано та розіслано – до 15 грудня 2012 року.

1.Редакція приймає до друку статті виключно за умови їх відповідності наступним вимогам
Наукові статті повинні містити такі необхідні елементи:
- постановка проблеми у загальному вигляді та зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями;
- аналіз останніх досліджень і публікацій, в яких започатковано розв’язання даної проблеми і на які спирається автор, виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття;
- формулювання цілей статті (постановка завдання);
- виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів;
- висновок з цього дослідження і перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
2. Стаття подається українською або іншими мовами у електронному варіанті у вигляді файлу, який виконаний в текстовому редакторі MS Word for Windows електронною поштою за адресою visnukDNU@i.ua;
3. Статті, автори яких не мають наукового ступеня, супроводжуються рецензією доктора наук за фахом публікації або витягом із протоколу засідання кафедри (відділу) про рекомендацію статті до друку. Рецензія або витяг з протоколу подається у сканованому вигляді електронною поштою;
4. Текст статті має супроводжуватись шифром УДК і трьома анотаціями (українською, російською, англійською). Всі анотації повинні містити:
– прізвище, ініціали автора;
– назву статті;
– текст анотації (до 50 слів);
– перелік ключових слів.
Матеріал в анотації викладають стисло і точно з використанням синтаксичних конструкцій, притаманних мові ділових документів, уникаючи складних граматичних зворотів. Необхідно вживати стандартизовану термінологію, а не маловідомі терміни і символи. Без вживання слів «У статті …» або «Стаття присвячена …».
6. Вимоги для оформлення тексту: всі поля 20 мм; шрифт Times New Roman, кегель 14, інтервал – 1,5; абзацний відступ – 10 мм.Рисунки й таблиці оформляються згідно з ДСТУ. Щодо символів. В тексті необхідно використовувати лише лапки такого зразку: «», дефіс – це коротке тире «–». Не потрібно ставити зайві пробіли, особливо перед квадратними чи круглими скобками, а також в них. Для запобігання потрібно використовувати функцію «Недруковані знаки».
Розташування структурних елементів статті

 УДК                                                                                               Прізвище І.Б.
 Назва статті
Анотація українською з переліком ключових слів
Текст статті
Список використаних джерел
ПІБ, назва статті, анотація російською з переліком ключових слів
ПІБ, назва статті, анотація англійською з переліком ключових слів

 7. Перелік літературних джерел розташовується за алфавітом або в порядку їх використання після тексту статті з підзаголовком Список використаних джерел і виконується мовою оригіналу. В переліку посилань зазначається загальна кількість сторінок (для книг) або номерів сторінок початку і кінця тексту джерела (для статей). Джерела в переліку посилань нумеруються вручну, без використання функції меню Word «Формат – Список – Нумерований».
8. Посилання на літературу в тексті подаються за таким зразком: [7, с.123], де 7– номер джерела за списком, 123 – сторінка. Посилання на декілька джерел одночасно подаються таким чином: [1; 4; 8] або [2, с.32; 9, с.48; 11, с.257]. Посилання на архівні джерела – [15, арк.258, 231 зв]. Згадані в тексті науковці, дослідники називаються за абеткою – М.Тард, Е.Фромм, К.Юнг, К.Ясперс та інші. На початку зазначається ім’я , а потім прізвище вченого. Необхідно виокремлювати зарубіжних та вітчизняних дослідників.
9. Стаття обов’язково супроводжується авторською довідкою із зазначенням прізвища, ім'я, по батькові (повністю); наукового ступеня, звання, посади, місця роботи; поштового індексу, домашньої адреси і телефонів, адреси електронної пошти.
10. Відповідальність за зміст, точність поданих фактів, цитат, цифр і прізвищ несуть автори матеріалів. Редакція матеріали не рецензує і не повертає. У статтю можуть бути внесені зміни редакційного характеру без згоди автора. Редакційна колегія залишає за собою право відхилити неякісні матеріали без пояснення причин. Редколегія може не поділяти світоглядних переконань авторів.
11. У разі передруку посилання на «Вісник Дніпропетровського університету. - Серія: Філософія. Соціологія. Політологія» обов’язкове.
12.Збірник регулярно розсилається у бібліотеки за переліком, встановленим МОНмолодьспорту України.
Адреса редакції: 49010, м. Дніпропетровськ, пр. Гагаріна, 72, ауд. 716
З організаційних питань звертатися до: відповідального секретаря Пащенко Віктора Івановича
e-mail: visnukDNU@i.ua
Контактний телефон: 066-7041442

Автори статей сплачують Редакційний внесок, який складає – 200 грн.
Кожен з авторів отримує поштою один екземпляр видання. У випадку, якщо потрібна більша кількість екземплярів, необхідно заздалегідь попередити редакцію та сплатити вартість додаткових екземплярів.
Автори статей, на підтвердження сплати Редакційного внеску, повинні відправити на адресу електронної пошти visnukDNU@i.ua: відскановану або сфотографовану електронну копію чека про переказ організаційного внеску.
Оплата здійснюється за наступними реквізитами:

Якщо оплата здійснюється через відділення чи термінал «Приватбанку», то достатньо наступної інформації:
Номер картки одержувача: 4405885017580496

Якщо оплата здійснюється через відділення будь-якого іншого банку, то потрібною є наступна інформація:
Одержувач: ПРИВАТБАНК
Найменування банку: ПРИВАТБАНК
Номер рахунку 29244825509100
МФО 305299
ОКПО 14360570

В призначенні платежу слід відмітити:
Сутність платежу: Організаційний внесок
Підстава платежу: Приватний переказ від ….. (П.І.Б.)
Одержувач: Пащенко Віктор Іванович
ІНН: 2806805857
Номер картки одержувача: 4405885017580496