22 вересня 2012

Соціально -економічні та правові аспекти розвитку світової економіки - інтернет-конференція

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція викладачів, аспірантів і студентів "Соціально -економічні та правові аспекти розвитку світової економіки" відбудеться 1 грудня 2012 року.

Організатори: Всеукраїнський студентський портал "Інтелектуальна столиця" за підтримки "Бізнес-інкубатора" кафедри Стратегічного управління економічним розвитком Вищої школи економіки і менеджменту Донецького національного технічного університету,...

кафедри Менеджменту Донецького інституту туристичного бізнесу, кафедри Бухгалтерського обліку Донецького національного університету економіки і торгівлі ім. М. Туган-Барановського, кафедри Конституційного та адміністративного права Юридичного інституту Національного авіаційного університету, кафедри Міжнародної економіки, кафедри Міжнародних відносин та зовнішньої політики Донецького національного університету, кафедри Обліку та аудиту, кафедри Менеджменту невиробничої сфери Донецького державного університету управління, кафедри Економіки, обліку і аудиту Київського національного університету, Донецької Обласної організації Товариство «Знання», Юридичного факультету Казанського (Приволзького) федерального університету, кафедри Міжнародної економіки Київського національного університету імені Тараса Шевченка запрошує Вас взяти участь у Міжнародній науково-практичній інтернет-конференції викладачів, аспірантів і студентів "Соціально -економічні та правові аспекти розвитку світової економіки".

Робота конференції буде організована за наступниминапрямками (секціями):
1.ЕКОНОМІКА
1.1. Світоваекономіка та міжнародніекономічнівідносини.
1.2. Економіка в кризових і посткризовихумовах.
1.3. Соціальніпроблемисучасноїринковоїекономіки.
1.4. Маркетинг в сучаснійринковійекономіці.
1.5. Економікапраці та управління персоналом.
1.6. Економічнабезпека.
1.7. Економіка та управлінняякістю.
1.8. Бухгалтерськийоблік і аудит.
1.9. Стан та перспективиінформаційно-інноваційного ринку туристичнихпослуг.
2.Право
2.1. Соціально-правові аспектирозвиткусучасногосуспільства.
2.2. Теорія та історіядержави і права.
2.3. Конституційне право, право місцевогосамоврядування.
2.4. Кримінальне право, кримінологія, кримінально-виконавче право, кримінальнийпроцес, криміналістика.
2.5. Проблемиадміністративного права та процесу, інформаційне право, фінансове право.
2.6. Проблемигосподарського права.
2.7. Проблемицивільного права та процесу, сімейне право, міжнароднеприватне право.
2.8. Трудове право, право соціальногозабезпечення.
3.МІРОВАЯ ПОЛІТИКА І МІЖНАРОДНІ ВІДНОСИНИ
3.1 Глобальніпроблемисучасності.
3.2 Міжнародніконфлікти.
3.3 Міжнароднабезпека.
3.4 ІнтеграційнівекторизовнішньоїполітикиУкраїни.
3.5 ДвостороннівідносиниУкраїни.
3.6 Україна в міжнароднихорганізаціях.
3.7 НаціональнабезпекаУкраїни.
Вимоги до подання та оформленняматеріалів на конференцію:
Для включення в програму конференції оргкомітетом розглядаються тези, зареєстровані в електронному вигляді на сайті studlib.org.ua (розділ "Конференції") до 28 листопада 2012 року включно. Тези будуть опубліковані як на сайті Всеукраїнської студентської порталу, так і в збірнику наукових праць, виданому за підсумками конференції. Збірник висилається Укр.почтой, нової ПОШТА, автолюкс, FedEx.
Текст тез необхіднорозмістити на сайтіstudlib.org.ua (розділ "Конференції") у виглядіприкріпленого до заявки на участь файлу. Для учасниківконференції, що не маютьнауковогоступеня, необхіднонаявністьрецензіїнауковогокерівника, яка увідсканованомувиглядіприкріплюється до заявки на участь у конференції (разом ізквитанцією про сплату).


Тезиповинні бути:
ü  виконані на актуальну тему, міститинауковедослідження і не повинніміститиплагіату;
ü  набір тексту виконується в текстовому редакторіMicrosoftWord 97-2003;
ü  поля: 2,5 см. - Зусіхбоків; орієнтація - книжкова; шрифт: розмір (кегль) - 14; тип - TimesNewRoman;
ü  назвудрукуєтьсявеликимилітерами (шрифт - жирний, вирівнювання по центру). Нижче через подвійнийінтервал маленькими літерами - ініціали та прізвище автора (ів). На наступному рядку - повнаназваорганізації, місто;
ü  післявідступу 2 інтервалислідує текст, щодрукується через одинарнийінтервал, відступ - 1,25 см., вирівнювання по ширині;
ü  назва і номеририсунківвказуютьсяпід рисунками, назва і номеритаблиць - над таблицями. Таблиці, схеми, малюнки, формули, графіки не повиннівиходити за межівказанихполів (шрифт у таблицях і на рисунках - не менше 11 пт);
ü  посилання на літературунаводяться в квадратних дужках післяцитатиіззазначенням порядкового номера джерела та сторінок. Наприклад: [1, с.35].
ü  наявність списку літератури, якийповинен бути оформлений відповідно до вимогстандартівбібліографічногоопису, обов'язково;
ü  електроннийваріант тез має бути названий прізвищем автора і записаний у форматіdoc. (Іванов_тезіси, Іванов_ заявка, Іванов_квітанція)
Примітка: уразіневідповідності тез зазначенимвимогам, оргкомітетзалишає за собою право відмовити у прийнятті до друку, про що буде повідомлено автору завчасно.
Робочімовиконференції:українська, російська, англійська.
Організаційнийвнесок:
Організаційнийвнесокпризначений для частковогопокриттявитрат, пов'язаних з підготовкоюробочихматеріалівконференції та розсилкоюзбірників.
Вартістьпублікаціїоднієїстатті у збірнику, якщоїїобсяг не перевищує3-х сторінок, становить 130,00 грн. Якщообсягстаттіперевищує3сторінки, за кожнунаступнусторінкувимагається доплата 20,00 грн. / 1 ​​сторінка. Рахунок для оплати автоматично формується на сайтіорганізаціїstudlib.org.ua в розділі «Конференції», перехід на сторінку «Оплатити участь» (вказуються П.І.Б. учасника, повну адресу, контактний телефон; потімнатиснути кнопку «Сформуватирахунок») .Рахунокслідроздрукувати та оплатити в будь-якомувідділенні банку.
Організаційнийвнесокперераховується на розрахунковийрахунок (для України):
Ф/л ПП Злобін І. В.
Р/с 2600810268980
Банк: ПАТ "УкраїнськийБізнес Банк м. Донецьк"
МФО: 334969
Код ЄДРПОУ: 2863000095
Для іноземнихучасниківприймаютьсяОргвнески по платіжнійсистеміWebMoney.
Список гаманців:
Долари США Z102110338115 (оплата публікації тез 150 $ США, якщообсягперевищує 3 сторінки, доплачується 25 $ за кожнунаступнусторінку. (Доставка оплачуєтьсяокремо)!
РубліРосія R404833156799 (оплата публікації тез 599,00 рублів, якщообсягперевищує 3 сторінки, доплачується 150,00 рублів за кожнунаступнусторінку. (Доставка оплачуєтьсяокремо)
У примітцідо платежу вказати: "Оплата за участь у конференції. Дата проведення ...."
Копію квитанції про оплату в обов'язковому порядку необхідно надіслати електронною поштою intellectual.capital@mail.ru не пізніше 28 ЛИСТОПАДА 2012 року.
Адреса оргкомітету та контактний телефон:
Адреса оргкомітету: 83001, м. Донецьк, вул. Артема, 96, корпус 3.
Адреса електронноїпошти: intellectual.capital @ mail.ru
Тел.: +38099-027-32-62 Євген