01 березня 2013

Плани других семінарських занять весняного семестру

Плани семінарів № 2 з МП, ЗПУ та ДКС (курси проф. І.Я.Тодорова):
  • Міжнародне право (І курс, денне відділення), тема 2. Джерела міжнародного права.
  • Зовнішня політика України (ІІ курс, денне відділення), тема 2. Зовнішня політика Запорізької Січі та Гетьманщини
  • Дипломатична і консульська служба (ІІІ курс, денне відділення), тема 2. Внутрішні органи зовнішніх зносин держави
Міжнародне право
І курс
денне відділення

Тема 2 Джерела міжнародного права

1.    Поняття джерел міжнародного права
2.    Поняття і джерела права міжнародних договорів. Поняття і юридична природа міжнародного договору.
3.    Дія, дійсність і тлумачення міжнародних договорів.          
4.    Міжнародний звичай.
5.    Загальні принципи права та інші джерела міжнародного права

Джерела і література:

Баймуратов О.М. Міжнародне право. – Харків, 2001.
Бирюков П.Н. Международное право. – М., 2000.
Международное право / Под ред. Ф.И.Кожевникова. М.: Международные отношения. 1987.             
Международное право / Под ред. Н.Т.Блатовой. - М.: Юридическая литература. 1987.
Международное право / Под ред. Ю.М.Колосова и В.И.Кузнецова. М.: Международные отношения. 1995.
Международное право в документах. - М. - 1982.                                                           
Дмитрієв А.І., Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне
право. –  К.,  2003.
Міжнародне публічне право: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.М. Репецького. — К.: Знання, 2011. — 437 с.
Сандаровский К.К. Право внешних сношений. - К. - 1986.             
Словарь международного права. - М. - 1986.
Теліпко В.Е. Міжнародне публічне право : навч. посібник / за заг. ред. В.Е. Теліпко. – К. : Центр учб. л-ри, 2010. – 608 с.
Тодоров И.Я. Субботин В.Н., Филонов А.В. Международное публичное право: Учебное пособие. – К.: Знання, 2005.
Тункин Г.И. Теория международного права / Под общ. ред. Л.Н. Шестакова. - М.: Зерцало, 2006.
Черниченко С.В. Международное право. Современные теоритические проблемы. - М. - 1993.          
Шепель А. Застереження до міжнародних договорів (практика України) // Право України. - 1997. - № 7-8.© Ihor Todorov, 2013.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
2 КУРС
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
ТЕМА 2
Зовнішня політика Запорізької Січі та Гетьманщини
1.         Участь українських земель у зовнішній політиці Литви та Польщі XIV—XVI століть.
2.         Дипломатія Запорізької Січі.
3.         Дипломатія Богдана. Хмельницького періоду Визвольної війни 1648—1657 років. Переяславська угода та Березневі статті, їх історичний аналіз.
4.         Україна в зовнішній політиці сусідніх держав періоду «Руїни».
5.         Гетьман Іван Мазепа та його дипломатична діяльність.
Джерела та література:
Антонович В. Про козацькі часи на Україні. Київ, 1991.
Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст. Київ, 1969.
Багалій Д. Історія Слобідської України. Харків, 1993.
Базилевський В. Холодний душ історії // Дніпро. 1996. № 1—2.
Боплан Г. Опис України.
Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.
Антонович В. Про козацькі часи на Україні. Київ, 1991.
Апанович О. Збройні сили України першої половини XVIII ст. Київ, 1969.
Багалій Д. Історія Слобідської України. Харків, 1993.
Базилевський В. Холодний душ історії // Дніпро. 1996. № 1—2.
Боплан Г. Опис України; Меріме П. Українські козаки та їхні останні гетьмани. Богдан Хмельницький. Львів, 1990.
Борщак І. Мазепа, людина й історичний діяч // Літературна Україна. 1990.
Грушєвський М. Ілюстрована історія України. Львів, 1990.
Дорошенко Д. Нарис історії України. Львів, 1991.
Ефименко А. История украинского народа. Киев, 1990.
Зовнішня політика України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Кучик О.С., Заяць О.А. — К., 2010. — 572 с. Крип'якєвич І. Історія України. Львів, 1992.
Орлик П. Вивід прав України // Слово. 1990. № 6.
Плохий С. Папство на Украине. Киев, 1989. Полонська-Василенко Н. Історія України: У 2 т. Київ, 1992.
Сергійчук В. Іменем Війська Запорізького. Київ, 1991.
Субтельний О. Україна: історія. Київ, 1991.
Чекаленко Л.Д. Витоки української дипломатії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дипломатична академія України при МЗС України. — К. : LAT & K, 2010. — 340 с
Яворницький Д. Історія запорозьких козаків: У 3 т. Київ, 1990.
Дипломатична і консульська служба
ІІІ курс денне відділення

ВНУТРІШНІ ОРГАНИ ЗОВНІШНІХ   ЗНОСИН ДЕРЖАВИ

  1. Поняття й види органів зовнішніх зносин.
  2. Органи загального політичного керівництва (Вищі законодавчі органи влади, глава держави, уряд, глава уряду, окремі центральні органи виконавчої влади).
  3. Центральний апарат відомства закордонних справ. Функції МЗС, компетенція його центрального апарата.
  4. Регіональні органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування в зовнішніх зносинах.

Джерела та література:


Зовнішня політика України. Хрестоматія. Частина перша та частина друга. За ред.П.В.Доброва / Укл. Грідіна І.М., Добров П.В., Теміров Ю.Т., Тодоров І.Я. – Донецьк, 2002. 
Про Положення про дипломатичні представництва та консульські установи іноземних держав в Україні: Указ… 10 черв. 1993 р. № 198/93 // Уряд. кур’єр. - 1993. - № 93-94. - С. 9.
Положення  про  Міністерство закордонних справ України, затверджено Указом Президента України від 6 квітня 2011 року N 381/2011.
Про Уповноваженого Президента України з міжнародних питань енергетичної безпеки, затверджено Указом Президента України від 23 січня 2008 р.
Методичні рекомендації з підготовки директив, вказівок і технічних завдань для участі у заходах міжнародного характеру. Затверждені Роспорядженням Кабінету Міністрів України від 4 червня 2006 р.
Положення про Представництво Міністерства закордонних справ України на території України. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 25 липня 2002 р.
Порядок участі центральних органів виконавчої  влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р.
Про утворення Українського агентства міжнародного розвитку. Затверджено постановою Кабінету Міністрів України від 6 липня 2006 р.

Блажей В. В. Правові засади організації дипломатичної служби України (за національним законодавством) // Дип. акад. України. Наук. вісн. - К., 1998. - Вип. 1. - С. 178-186.
Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990.
Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. – К., 2001.
Камбон Ж. Дипломат. – К., 1997.
Квасов О.К. Дипломатия и дипломатическая служба стран Латинской Америки. - М.: Наук. кн., 1999.- 102с.
Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. - М., 1993.
Науковий вісник дипломатичної академії. Випуск 5.
Никольсон Г. Дипломатия. К., 2001.
Пахомов Е.Ю. Дипломатия и дипломатическая служба США. - М., 2001.
Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика.- М.: Науч. кн., 2000.- Ч.1: Дипломатия, наука и искусство.
Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. -.К., 2005.
Український дипломатичний словник / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. — К.: Знання, 2011. — 495 с.

© Ihor Todorov, 2013
.