29 березня 2013

Львівські колеги запрошують до участі в XХІІ МІЖНАРОДНОМУ СЛАВІСТИЧНОМУ КОЛОКВІУМІ


Львівські колеги запрошують до участі в XХІІ МІЖНАРОДНОМУ СЛАВІСТИЧНОМУ КОЛОКВІУМІприсвяченому пам’яті слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія


НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ ІМЕНІ ІВАНА ФРАНКА
THE L’VIV IVAN FRANKO NATIONAL UNIVERSITY
ІНСТИТУТ СЛАВІСТИКИ                                                                            INSTITUTE OF SLAVIC STUDIES
вул. Університетська, 1, кімн. 317                                                                        1, Universytets’ka str., 317 room
79000, Львів, УКРАЇНА                                                                                                      79000, L’viv, UKRAINE
тел. (0380-322) 239-41-54                                                                                                      tel. (0380-322) 239-41-54
        (0380-322) 239-41-20                                                                                                             (0380-322) 239-41-20
e-mail: instslav@franko.lviv.ua                                                                                  e-mail: instslav@franko.lviv.ua

 Інститут славістики

Львівського національного університету імені Івана Франка

та Кафедра славістики ґданського університету (Польща)

16–17 травня 2013 р. проводить
XХІІ Міжнародний славістичний колоквіум,
присвячений пам’яті слов’янських першопросвітників святих Кирила і Мефодія
На пленарних і секційних засіданнях традиційно будуть заслуховуватися та обгово­рюватися доповіді з таких проблем:
1.     Кирило-мефодіївська традиція у суспільному розвитку слов’ян.
2.     Історія, мова, література та культура слов’янських народів: концептуальні питання.
3.     Україна та українці у загальнослов’янському та європейському контексті.
4.     Історіографія та методологія славістики.

У рамках колоквіуму також планується провести три тематичні засідання: “Діалог між українською та польською творчою інтелігенцією (20–40 рр. ХХ ст.)”, “Дискурс жіночої ідентичності в літературі міжвоєнного двадцятиліття: польсько-українські паралелі”, “Модерне і постмодерне у сербській літературі ХХ і ХХІ ст. (до 120-річчя від дня народження Мілоша Црнянського)” й урочистості з нагоди 35-ліття спеціальності “Болгарська мова і література” у Львівському національному університеті імені Івана Франка.
До участі в колоквіумі запрошуються українські та зарубіжні вчені. Робочі мови – всі слов’янські. Зацікавлених осіб просимо подати до Оргкомітету заявки не пізніше 2 квітня 2013 р. Оргкомітет залишає за собою право відхиляти теми, які не відповідають тематичній спря­мованості колоквіуму.
Усі учасники колоквіуму після виголошення доповідей повинні залишити керівникові секції короткий зміст своїх виступів (до 4000 знаків з пробілами), необхідний для підготовки звіту. За бажанням доповідачів, частина з них може бути надрукована як резюме (тези) доповідей.
Тексти окремих доповідей обсягом від 0,5 до 1 друк. арк. за погодженням з редколегією, можуть бути опубліковані у науковому збірнику “Проблеми слов’янознавства”. Матеріали подаються до редколегії в електронному варіанті (дві копії з різними іменами файлів у форматі DOC та RTF на одному диску СD, або електронною поштою за адресою: instslav@franko.lviv.ua) та у видруку. Увага: електронний варіант потрібно зберегти для WORD 97-2003. Технічні параметри: Шрифт Times New Roman 14 через півтора інтервали з наскрізь пронумерованими посторінковими посиланнями. Параметри сторінки: формат А4, поля: зліва – 3 см, справа – 1 см, зверху – 2 см, знизу – 2 см.
Фінансові затрати, пов’язані з участю в колоквіумі, покриваються коштом учасників, або тих установ, у яких вони працюють. Внесок учасника колоквіуму на оргвитрати – 30 гривень – робиться під час реєстрації.
             ОРГКОМІТЕТ