10 березня 2013

Плани третіх семінарських занять весняного семестру

Плани семінарів № 3 з МП, ЗПУ та ДКС (курси проф. І.Я.Тодорова)
 право
І курс
денне відділення

Тема 3. Система та принципи міжнародного права

1.   Система міжнародного права. Галузі та інститути.
2.   Норми міжнародного права.
3.   Основні Принципи міжнародного права: Юридична природа основних принципів міжнародного права,  Принцип суверенної рівності держав, Принцип незастосування сили або погрози силою, Принцип територіальної цілісності держав, Принцип непорушності (недоторканності) державних кордонів, Принцип мирного вирішення міжнародних спорів, Принцип невтручання у внутрішні справи, Принцип поваги прав людини, Принцип рівноправністі та самовизначення народів і націй,  Принцип міжнародного співробітництва, Принцип сумлінного виконання міжнародних зобов'язань

ДЖЕРЕЛА ТА ЛІТЕРАТУРА:
Статут ООН
Заключний акт Наради з безпеки та співробітництва в Європі
Декларація про основні принципи міжнародного права

Антонов И.П. Международное право: Курс лекций / РГИИС. - М.: Книжный мир, 2006.
Баймуратов М.А. Міжнародне право. – Харків, 2001.
Бирюков П.Н. Международное право. – М., 2000.
Баскин Ю.А. Фельдман Д.И. История международного права. - М. - 1990.
Буроменський М. В., Кудас І. Б., Маєвська А. А. Міжнародне право: Навч. посібник — К. : Юрінком Інтер, 2006.
Буткевич О.В. Міжнародне право середніх віків. — К. : Видавництво Гуманітарної Літератури, 2008.
Гетьман-Павлова И.В. Международное право: Учебник. - М.: Юрист, 2006.
Дмитрієв А.І., Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне
право. – К., 2003.
Міжнародне публічне право: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.М. Репецького. — К.: Знання, 2011. — 437 с.
Пронюк Н.В. Сучасне міжнародне право: навч. посібник. — К. : КНТ, 2008. — 342 с.
Тодоров И.Я. Субботин В.Н., Филонов А.В. Международное публичное право: Учебное пособие. – К.: Знання, 2005.
Тункин Г.И. Теория международного права / Под общ. ред. Л.Н. Шестакова. - М.: Зерцало, 2006.
Ушаков Н.А. Проблемы теории международного права. - М. - 1988.       
Фастовець А.С. Міжнародне право: навч.-метод. посібник для самостійного вивчення дисциаліни / Державний вищий навч. заклад "Київський національний економічний ун- т ім. Вадима Гетьмана". — К. : КНЕУ, 2007.© Ihor Todorov, 2013.
Дипломатична і консульська служба
ІІІ курс денне відділення
Тема 3
Дипломатичні відносини та дипломатичні представництва

1.   Встновлення дипломатичних відносин.
2.   Види дипломатичних представництв.
3.   Керівники дипломатичних представництв. Порядок призначення та вступу на посаду керівника дипломатичного представництва
4.   Дипломатичний корпус. Дипломатичні ранги. Дуайен дипломатичного корпусу
5.   Закінчення дипломатичної місії


Джерела та література:

Віденська конвенція про дипломатичні зносини. 1961 р.


·         Блажей В. В. Правові засади організації дипломатичної служби України (за національним законодавством) // Дип. акад. України. Наук. вісн. - К., 1998. - Вип. 1. - С. 178-186. Блищенко И.П. История возникновения и развития дипломатических и консульских институтов. М., 1962.
·         Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990.
·         Гуменюк Б.І.Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
·         Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. – К., 2001.
·         Камбон Ж. Дипломат. – К., 1997.
·         Квасов О.К. Дипломатия и дипломатическая служба стран Латинской Америки. - М.: Наук. кн., 1999.- 102с.
·         Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. - М., 1993.
·         Науковий вісник дипломатичної академії. Випуск 5.
·         Никольсон Г. Дипломатия. К., 2001.
·         Пахомов Е.Ю. Дипломатия и дипломатическая служба США. - М., 2001.
·         Попов В.И. Современная дипломатия: теория и практика.- М.: Науч. кн., 2000.- Ч.1: Дипломатия, наука и искусство.
·         Сагайдак О.П. Дипломатичний протокол та етикет. -.К., 2005.
·         Самойленко В.В. Дипломатическая служба : учеб. пособие. – М. : Норма: ИНФРА- М, 2011. – 320 с.
·         Український дипломатичний словник / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. — К.: Знання, 2011. — 495 с.


© Ihor Todorov, 2013.
ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
2 КУРС
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
ТЕМА 3
              Зовнішня політика доби Української національної революції
1.    Становлення української зовнішньої політики за доби Центральної Ради.
2.    Зовнішня політика Української держави за часів гетьманату П.Скоропадського.
3.    Зовнішня політика Директорії УНР.
4.    ЗУНР на міжнародній арені.
5.    Зовнішня політика УСРР в 1917-1922 рр.

Джерела

Великий Жовтень і громадянська війна на Україні. К.: Наукова думка, 1973. 255 с.
Великий українець : Матеріали з життя та діяльності М. С. Грушевського / Редкол.: О.Т. Гончар та ін. К.: Веселка, 1992. 549 с.
Винниченко В. Відродження нації. Ч. 1. ПЛ. К., 1990.
Грушевський М.С. Новий період історії України. За роки від 1914 до 1919. // Літературна Україна. 1991. № 31.
Затонський П. Із спогадів про українську революцію. // Архіви України. 1991. № 1.
Ленин В.И. Украина // Полн. собр. соч. Т. 32. С. 341-342.
Ленин В.И.  Манифест к украинскому народу  с ультимативными требованиями к Украинской Раде // Полн. собр. соч. Т. 35. С. 143-145.


Література

Багратюк П.Л. Перший радянський уряд України // Сторінки історії Української РСР. К., 1990. С. 48-58.
Боровик  М. Галицька соціалістична республіка // Визвольний шлях.    1990. №  4.
Вєдєнєєв Д., Гошуляк І. Ровесник національного відрождення. Біля колиски дипломатії України: доба Центральної Ради // Політика і час. 1997. № 2.
Верстюк В. Симон Петлюра і Директорія // Сучасність. 1997. № 6.
Гамрецький Ю.М. Універсали визначальні віхи історії Центральної Ради. // Український історичний журнал. 1991. №№ 8,9.
Зовнішня політика України: Навч. посіб. Рекомендовано МОН / Кучик О.С., Заяць О.А. — К., 2010. — 572 с.
      Матвієнко В., Головченко В. Історія української дипломатії ХХ століття у постатях. – К., 2001.
      Матвієнко В. Українська дипломатія 1917-1921 років на теренах постімперської Росії. – К. 2002.
      Несук М. Драма вибору. Відносини України з Центральніми державами  у 1917-1918 рр. – К., 1999.
      Овсій І.О.Зовнішня політика України. Від давніх часів до 1944 року. – К.,1999.
Солдатенко В. Четвертый Универсал (О провозглашении Украинской народной республики) // Политика и время. 1992. № 1.
Соловйова В. Дипломатична діяльність українських національних урядів 1917-1921 рр. – К., 2006.
            Стрельський Г. В. Українська дипломатія доби національно-державного      відродження (1917-1920 рр.). - К., 2000. - 48 с.
Тодоров І.Я. Зовнішня політика України часів національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. // Наукові праці Історичного факультету Донецького національного університету (серія „Міжнародні відносини”). Вип. 6. – Донецьк, 2007. – С. 5-15.
Чекаленко Л.Д. Витоки української дипломатії: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Дипломатична академія України при МЗС України. — К. : LAT & K, 2010. — 340 с
Чотири Універсали. Львів: Світ, 1990 43 с.
© Ihor Todorov, 2013.