29 березня 2013

Інформація для зацікавлених осіб: конференція у Франківську

Інформація для зацікавлених осіб: конференція у Франківську
Можливо корисно для істориків:
 Міжнародна наукова інтернет-конференція
«Сучасні дослідження історії слов’янських народів».
До 20-річчя створення кафедри історії слов’ян.

Шановні колеги!
19 вересня 2013 р. в ДВНЗ “Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника” відбудеться Міжнародна наукова інтернет-конференція «Сучасні дослідження історії слов’янських народів», присвячена 20-річчю створення кафедри історії слов’ян. Інтернет-конференція покликана узагальнити найновіші історіографічні й джерелознавчі здобутки та методологічні аспекти вивчення історії слов’янських народів, сприяти поглибленню пов’язаних із тематикою студій у галузі біографістики, реґіоналістики, проблем соціального, етнокультурного та духовного розвитку слов’ян. До участі запрошуються доктори і кандидати наук, викладачі та аспіранти.

Робота конференції планується за такими основними напрямами:
¾   Висвітлення актуальних проблем історії слов’ян на сучасному етапі.
¾   Джерелознавство, історіографія та методологія дослідження.
¾   Розвиток славістики в Україні й за кордоном.

Для участі в конференції просимо
до 15 травня 2013 р. надіслати текст матеріалів і відомості про автора (-ів), оформлений за відповідними вимогами. Всі матеріали до початку конференції будуть розміщені на сайті  www.pu.if.ua і опубліковані в електронному вигляді (Матеріали Міжнародної наукової конференції «Сучасні дослідження історії і культури слов’янських народів». До 20-річчя створення кафедри історії слов’ян). Планується також засідання круглого столу за темою конференції і публікації окремих статей у «Віснику Прикарпатського університету. Серія Історія».

Вимоги до оформлення матеріалів
1. Обсяг оригінальної статті – 6–12 сторінок тексту, оглядових – до 12 сторінок.
2. Статті подавати у форматі Microsoft Word. Назва файлу латинськими буквами повинна відповідати прізвищу першого автора. Увесь матеріал статті повинен міститися в одному файлі.
3. Текст статті повинен бути набраним через 1,5 інтервалу, шрифт “Times New Roman Суг” кегль 14. Поля: верхнє, нижнє, ліве – 2,5 см, праве – 1 см (30 рядків по 60-64 символи).
4. Малюнки подавати в окремих файлах у форматі *.tif, *.eps, Corel Draw або Adobe Photo Shop.
5. Таблиці мають мати вертикальну орієнтацію і мають бути побудовані за допомогою майстра таблиць редактора Microsoft Word. Формули підготовлені в редакторі формул MS Equation. Статті, що містять значну кількість формул, подавати у форматі LaTeX.
6. Текст статті має бути оформлений відповідно до постанови ВАК №7-05/1 від 15 січня 2003 року Про підвищення вимог до фахових видань, внесених до переліків ВАК України (див. Бюлетень ВАК України. – 2003. – № 1).
Статті писати за схемою:
- УДК і ББК (у лівому верхньому куті аркуша);
- автор(и) (імя, прізвище; жирним шрифтом, курсивом у правому куті);
- аналіз останніх досліджень і публікацій, у яких започатковано розв’язання цієї проблеми й на які спирається автор, виокремлення не вирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячено статтю;
- виклад основного матеріалу дослідження з новим обґрунтуванням подальших розвідок у цьому напрямі;
- список використаних джерел подавати згідно з новим стандартом з бібліографічного опису ДСТУ ГОСТ 7.1:2006. Основні відмінності від ГОСТ 7.1.-84, який набув чинності з 1 липня 2007 року (У тексті статті посилання позначати у квадратних дужках (спочатку вказується номер джерела, після крапки з комою – номер сторінки), наприклад: [1; с. 87]. Посилання на літературу в кінці статті подаються під назвою “Література” в алфавітному порядку (кегль 12 пт).
- резюме й ключові слова англійською мовою;
- резюме й ключові слова російською мовою.
7. Стаття повинна бути написана українською мовою, вичитана й підписана автором(ами).
8. Роботи аспірантів і здобувачів подаються разом із відсканованою копією та рецензією наукового керівника (з його підписом, завіреним печаткою установи чи її підрозділу).
9. Статті, подані без урахування зазначених вимог опубліковані не будуть.

Адреса оргкомітету: (0342) 59–61–46, кафедра історії слов’ян, ауд. 604, Інститут історії, політології і міжнародних відносин, ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», вул. Шевченка, 57, м. Івано-Франківськ, 76018

Відповідальний секретар Оргкомітету:
Вітенко Микола Дмитрович, доцент кафедри історії слов’ян ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника», кандидат історичних наук, доцент.

конт. телефони (0342) 59-61-46; (097) 571-66-35; (050) 280-14-39
Електронна пошта:    kaf.іst.sl@gmail.com


Заявка
на участь у Міжнародній науковій інтернет-конференції
«Сучасні дослідження історії і культури слов’янських народів. До 20-річчя створення кафедри історії слов’ян»
Прізвище, імя, по батькові ____________________________________________
Місце роботи ________________________________________________________
Вчене звання, посада _________________________________________________
Тема доповіді _______________________________________________________
Назва секції ________________________________________________________
Поштова адреса _____________________________________________________
Телефони ___________________________________________________________
Електронна адреса ___________________________________________________
Зразок оформлення матеріалів
УДК 943. 7
ББК 63.3 (4 Чех)                                                    Петро Федорчак, Тетяна Федорчак
“ОКСАМИТОВА” РЕВОЛЮЦІЯ В ЧЕХОСЛОВАЧЧИНІ: ПЕРЕДУМОВИ ТА
ВПЛИВ НА ТРАНСФОРМАЦІЮ СУСПІЛЬНОГО ЛАДУ
У статті висвітлюються передумови “оксамитової” революції в Чехословаччині. Розкривається вплив демонтажу тоталітарної системи на державотворчі процеси в країні в 1990 – 1992 рр.
Ключові слова: “оксамитова” революція, Чехословаччина, трансформація, суспільний лад, тоталітаризм, плюралізм.
Текст статті
Література
1. Газін В. П. Новітня історія країн Європи та Америки (1945 – 2002 рр.) / Газін В. П., Копилов С. А. – К., 2004. – 622 с.
2. Гавел В. Заочный допрос. Розговор с Карелом Гвиждалой / Вацлав Гавел; [пер. с чешск.]. – М., 1991. – 214 с.
3. Історія Центрально-Східної Європи : посіб. для студ. іст. і гуманіт. ф-тів університетів / [за ред. Л. Зашкільняка]. – Львів, 2001. – 660 с.
4. Коротка історія Чехії і Словаччини / [за ред. П.С. Федорчака]. – Івано-Франківськ, 1999. – 170 с.
С. 46

In the article preconditions of “velvet” revolution light up in Czechoslovakia. Influence of dismantling of the totalitarian system opens up on state creative processes in a country in 1990 – 1992.
Key words: “velvet” revolution, Czechoslovakia, transformation, framework of society, totalitarianism,

В статье анализируются предпосылки бархатной революции” в Чехословакии. Рассматривается влияние демонтажа тоталитарного режима на процессы обустройства государства в 1990 – 1992 гг.
Ключевые слова: бархатная революция”, Чехословакия, трансформация, тоталитаризм, плюрализм.