24 березня 2013

Плани четвертих семінарських занять весняного семестру

Плани семінарів № 4 з МП, ЗПУ та ДКС (курси проф. І.Я.Тодорова)
Міжнародне право
І курс
денне відділення

Тема 4 Сучасне міжнародне право як особлива система права

1. Міжнародне право як об'єктивна потреба і реальність розвитку міжнародного співтовариства держав. 
2. Сфера дії сучасного міжнародного права. 
3.
 Міжнародне право як особлива система права, його відмінність від внутрішньодержавних правових систем.  Спільне між міжнародним правом і внутрішньодержавним правом. 

Джерела і література:

Баймуратов О.М. Міжнародне право. – Харків, 2001.
Бирюков П.Н. Международное право. – М., 2000.
Международное право / Под ред. Ф.И.Кожевникова. М.: Международные отношения. 1987.          
Международное право / Под ред. Н.Т.Блатовой. - М.: Юридическая литература. 1987.          
Международное право / Под ред. Ю.М.Колосова и В.И.Кузнецова. М.: Международные отношения. 1995.        
Международное право в документах. - М. - 1982.                                     
Міжнародно-правові акти України / Правові джерела України 1994. - № 5.
Дмитрієв А.І., Мацко А.С., Муравйов В.І. Міжнародне публічне
право. –  К.,  2003.
Блищенко И.П. Солнцева М.М. Мировая политика и международное право. - М. - 1991.
Косолапов Н. Теоретические исследования международных отношений // Мировая экономика и международные отношения. - 1998. - № 1.
Лукашук  И.И.  Международное право. В 2-х тт.- М., 1997
Міжнародне публічне право: Підручник. Затверджено МОН / За ред. В.М. Репецького. — К.: Знання, 2011. — 437 с.
Сандаровский К.К. Право внешних сношений. - К. - 1986.
Словарь международного права. - М. - 1986.                                             


© Todorov, 2013.ЗОВНІШНЯ ПОЛІТИКА УКРАЇНИ
2 КУРС
СЕМІНАРСЬКЕ ЗАНЯТТЯ
ТЕМА 4

 

ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ УКРАЇНСЬКОЇ РСР

В 1945-1980 РОКАХ


1.      Отримання УРСР формально-юридичних прав у галузі міжнародних відносин.
2.      Участь УРСР в установчій конференції ООН.
3.      УРСР та розв`язання повоєнних проблем Європи 1945-1949 рр.
4.      УРСР в міжнародних відносинах періоду холодної війни та блокового протистояння. УРСР в ООН та інших міжнародних організаціях.

Джерела:
Українська РСР на міжнародній арені: Зб. Документів і матеріалів. 1944-1961. – К., 1963.
Українська РСР на міжнародній арені: Зб. Документів і матеріалів. 1962- 1970. – К., 1977.
Українська РСР на міжнародній арені: Зб. Документів і матеріалів. 1971-1975. – К., 1981.
Українська РСР на міжнародній арені: Зб. Документів і матеріалів. 1976-1980. – К., 1984.
Українська РСР на міжнародній арені: Зб. Документів і матеріалів. 1981- 1985. – К., 1988.
Українська РСР на міжнародній арені: Зб. Документів і матеріалів. 1986- 1990. – К., 1993.
Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах. Збірник документів. 1966-1975.- К, 1985.
Українська РСР у міжнародно-договірних відносинах. Збірник документів. 1976-1985.- К, 1986.

Література:
Василенко В.А. Правові аспекти участі Української РСР у міжнародних відносинах. – К., 1984.
Васильєва-Чекаленко Л.Д. Україна в міжнародних відносинах (1944 – 1996): Навч. Посібник. – К.: Освіта,1998. – 46с.;
Данілушкіна Т. П. Вклад української дипломатії 50-х - 90-х років в утвердження України на міжнародній арені (за матеріалами колекцій музею) // До 100-річчя Національного музею історії України: Матеріали наук.-практ. конф., присвяч. міжнар. дню музеїв (1997 р.). - К., 1998.
- С. 158-168.
Зленко А. Дипломатія і політика. Україна в процесі динамічних геополітичних змін. - Х.: Фолио, 2003. - 559 с.
Івченко О. Україна в системі міжнародних відносин: історична ретроспектива та сучасний стан. - К.: РІЦ УАННП, 1997. - 688 с.
Лещенко Л. Україна на міжнародній арені. 1945-1949. – К., 1969.
Нариси з історії дипломатії України /Під ред. В. А. Смолія. - К.: Альтернативи, 2001. - 736 с.;
Сосновський М. Україна на міжнародній арені. 1945-1965. – Торонто-Оттава, 1996.
Україна  та ООН: 50 років співробітництва. – К, 1995.
Українська державність в ХХ ст. – К., 1996.
© Ihor Todorov, 2013.

Дипломатична і консульська служба
ІІІ курс денне відділення

ТЕМА 4. ДІЯЛЬНІСТЬ ДИПЛОМАТИЧНОГО ПРЕДСТАВНИЦТВА

1.      Структура дипломатичного представництва.
2.      Персонал дипломатичного представництва.
3.      Функції дипломатичних представництв і засоби їх здійснення
ЛІТЕРАТУРА:

Зовнішня політика України. Хрестоматія. Частина перша та частина друга. За ред.П.В.Доброва / Укл. Грідіна І.М.,  Добров П.В., Теміров Ю.Т., Тодоров І.Я. – Донецьк, 2002. 
Гуменюк Б.І. Основи дипломатичної та консульської служби. – К., 1998.
Гуменюк Б.І., Щерба О.В. Сучасна дипломатична служба. – К., 2001.
Блищенко И.П. Дипломатическое право. – М., 1990.
Демин Ю.Г. Статус дипломатических представительств и их персонала. - М., 1995.
Дипломатический словарь. - В 3-х тт.- М. - 1985. 1986.
Захарова Л.М., Коновалова А.А. Основы дипломатической и консульской службы. – Минск, 2001.
Зорин В.А. Основы дипломатической службы. – М., 1977.
Камбон Ж. Дипломат. – К., 1997.
Ковалев А.Г. Азбука дипломатии. - М., 1993.
Кулик О., Сардачук П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К., 2001.
Левин Д.Б. Дипломатия.Ее сущность, методы и формы. – М., 1962.       
Никольсон Г. Дипломатия. К., 2001.
Попов В.И. Современная дипломатия. Теория и практика. – М., 2000.
Сардачук П.Д., Кулик О.П. Дипломатичне представництво: організація і форми роботи. – К., 2001.
Український дипломатичний словник / За ред. М.З. Мальського, Ю.М. Мороза. — К.: Знання, 2011. — 495 с.
Фельтхем Р.Дж.. Настольная книга дипломата. Минск, 2000.
© Todorov Ihor, 2013.