02 березня 2013

Ольвійський форум-2013 - конференція на березі моря

Чорноморський державний університет імені Петра Могили запрошує 24-26 травня 2013 на ХІІ Міжнародну науково-практичну конференцію молодих вчених "Ольвійський форум-2013", що пройде у Миколаїві та Коблево.

До уваги молодих колег та колежанок, викладачів, аспірантів, студентів маґістерки, та тих, хто бажає туди потрапити!

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України
Асоціація університетів України
Національний університет «Києво-Могилянська академія»
Національний університет «Острозька академія»
Університет імені Адама Міцкевича (м. Познань)
Федеральний державний бюджетний освітній заклад вищої професійної освіти
«Санкт-Петербурзький державний інженерно-економічний університет»
Чорноморський державний університет імені Петра Могили

ХІІ Міжнародна науково-практична конференція
молодих вчених
«Ольвійський форум-2013»


24-26 травня 2013
Миколаїв-Коблево, Україна

Запрошення
Запрошуємо студентів, аспірантів та викладачів Вашого університету взяти участь в нашій Міжнародній щорічній конференції молодих науковців «Ольвійський форум – 2013». Конференція відбудеться у місті Миколаїв та селищі міського типу Коблево, що знаходиться на узбережжі Чорного моря, 24-26 травня 2013 року.

СЕКЦІЇ:
  1. Напрями вдосконалення фінансової системи України
  2. Сучасні проблеми управління підприємствами
  3. Перспективи соціально-економічного розвитку України: галузевий та регіональний аспекти
  4. Україна на світовій політичній арені: минуле, сьогодення, майбутнє
  5. Проблеми міжнародних економічних відносин в умовах світової кризи

Організаційний комітет:
Голова – Клименко Леонід Павлович, ректор, доктор технічних наук, професор
Заступник голови – проректор з наукової роботи, доктор наук з державного управління, доцент Беглиця Володимир Петрович
Члени організаційного комітету:
Ляховець Олена Олександрівна – декан факультету економічних наук, кандидат економічних наук, доцент
Шевчук Олександр Володимирович – декан факультету політології, доктор політичних наук, професор
Норд Ганна Леонідівна – директор Інституту післядипломної освіти, кандидат економічних наук, доцент
Верланов Юрій Юрійович – завідувач кафедри фінансів, обліку та аудиту, кандидат економічних наук, професор
Горлачук Валерій Васильович – завідувач кафедри економіки підприємства та землеустрою, доктор економічних наук, професор
Конєва Тетяна Анатоліївна – доцент кафедри фінансів, обліку та аудиту, кандидат економічних наук, доцент
Погромський Віктор Олександрович – заступник декана факультету політології, кандидат історичних наук, ст. викладачЗАХОДИ КОНФЕРЕНЦІЇ:
Під час конференції передбачено проведення таких заходів:
24 травня:
·               Пленарне засідання з участю працівників банківських установ, страхових компаній, інших комерційних організацій
·               Секційні засідання
25,26 травня:
·               Ділові ігри
·               Тренінги.

ПУБЛІКАЦІЯ МАТЕРІАЛІВ
За результатами конференції будуть опубліковані тези або статті в студентських наукових працях.
Тези доповідей учасників будуть опубліковані до початку конференції та роздані учасникам під час реєстрації (надіслані за поштовою адресою при дистанційній участі).
Вимоги до оформлення тез:
1)      Обсяг тез не повинен перевищувати 2-х сторінок А4.
2)      Тези мають бути надруковані у редакторі Microsoft Word, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля 2 см.
3)      На початку тез вказуються: код УДК, Прізвище, ім’я та по-батькові автора, назва організації, місто, країна,  назва тез.
4)      Після тексту тез необхідно зазначити перелік використаної літератури.
Вартість публікації тез при дистанційній участі – 70 гривень.

Учасники також мають можливість опублікувати свої статті за результатами конференції у збірці «Студентські наукові студії». Статті приймаються до друку за умови дотримання таких вимог:
1) Структура статті відповідно до вимог ВАК України (постанова Президії ВАК України від 15.01.03 р. № 7-05/1) повинна бути такою: постановка проблеми в загальному вигляді та її зв’язок із важливими науковими чи практичними завданнями; аналіз останніх досліджень і публікацій; виділення невирішених раніше частин загальної проблеми, котрим присвячується означена стаття; формулювання цілей статті (постановка завдання); виклад основного матеріалу дослідження з повним обґрунтуванням отриманих наукових результатів; висновки з даного дослідження та перспективи подальших розвідок у даному напрямку.
Усі структурні підрозділи статті визначаються жирним шрифтом.
3) Посилання у тексті на джерела оформлюються у квадратних дужках.
5) Обсяг статті – не менше 5 сторінок, надрукованих у редакторі MicrosoftWord, формат А4, шрифт Times New Roman, кегль – 12, міжрядковий інтервал – 1,5, усі поля 2 см.
6) На початку статті вказуються: код УДК, Прізвище, ім’я та по-батькові автора, наукового керівника, назва організації, місто, країна, назва статті, анотації статті українською, російською та англійською мовами, ключові слова.
Графічний матеріал надаються в окремих файлах у форматах *.tif, *.pcx, *.bmp, *.cdr. Формули робляться окремим рядком за допомогою MS Equation. Діаграми – за допомогою MS Graph.
7) Після тексту статті необхідно зазначити перелік використаної літератури.
8) До статті обов’язково додається рецензія кандидата (доктора) наук відповідної спеціальності.
Вартість публікації статті при дистанційній участі – 100 гривень.

РОБОЧІ МОВИ КОНФЕРЕНЦІЇ
·         Українська, російська, польська, англійська


ТРИВАЛІСТЬ ВИСТУПІВ:
·         Доповідь на пленарному засіданні  – до 20 хвилин
·         Доповідь на секційному засіданні – до 8 хвилин
·         Повідомлення – до 5 хвилин
·         Обговорення – до 5 хвилин

ТЕХНІЧНІ ЗАСОБИ:
·         Проектор;
·         Ноутбук.

ОРГАНІЗАЦІЙНИЙ ВНЕСОК
-       для дистанційної участі із публікацією тез – 70 гривень;
-       для дистанційної участі із публікацією статті – 100 гривень;
-       для участі в усіх запланованих заходах конференції із публікацією тез – 420 гривень; із публікацією статті - 450. Внесок включає:  переїзд з Миколаєва до Коблева та назад, проживання і харчування на базі відпочинку, святкову вечерю, публікацію матеріалів.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ СПЛАТИ
Отримувач Чорноморський державний університет імені Петра Могили
р/р 31252272210060 Банк: ГУ ДКСУ у Миколаївській області
МФО 826013 Код ЄДРПОУ 23623471
Призначення платежу: організаційний внесок за участь у студентській конференції «Ольвійський форум» від _____________ (Прізвище, ім’я та по-батькові учасника) з ПДВ


Кінцевий термін подання заявок, тез та статей, здійснення сплати за участь у форумі – 14 квітня 2013 року.

Заявка, тези та статті, відсканована рецензія із завіреним підписом, а також відсканована квитанція про сплату мають бути надіслані в електронному вигляді на електронну адресу: tkoneva@mail.ru
Назви файлів мають бути у такому форматі:
Прізвище_Назва організації.doc (для заявки)
Прізвище_Назва тез (статті).doc (для статті та тез)
Прізвище_Рецензія.doc
Прізвище_квитанція.doc (для квитанції)
Реєстрація учасників розпочнеться 24 травня 2013 року о 9:00.
Завершення конференції – 26 травня 2013 року.

Контакти:
·         tkoneva@mail.ru, +38(066)403-49-48 Конєва Тетяна Анатоліївна
·         +38(0512) 46-41-26 (Ляховець Олена Олександрівна)
·         Факультет економічних наук, Чорноморський державний університет імені Петра Могили, вул. 68 Десантників, 10, Миколаїв, Україна, 54003
·         Веб-сторінка конференції: http://www.chdu.edu.ua/
Будемо вдячні за поширення інформації про конференцію серед студентів та колег.
Заявка на участь у конференції «Ольвійський форум-2013»
Прізвище, ім’я, по-батькові (повністю)

Назва організації

Посада

Прізвище, ім’я, по батькові наукового керівника, науковий ступінь, вчене звання (для студентів, аспірантів)

Науковий ступінь, вчене звання (для учасників – викладачів)

Курс, факультет (для студентів, аспірантів)

Адреса організації (з поштовим індексом)

Домашня адреса (з поштовим індексом)

Номер контактного телефону
(з кодом)

E-mail (обов’язково)

Форма участі
(потрібне відмітити)
□ очна
□ дистанційна
Номер та назва секції

Назва доповіді (тез, статті)